KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I SPECIJALISTIČKI STUDIJ NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022 GODINI

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 27/03-34-21525-1/21 od 8.6.2021. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija i integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2021./2022. godini broj: 02-04-22595-15/21 od 27.5.2021. godine, Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I SPECIJALISTIČKI STUDIJ NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022 GODINI

Univerzitet u Sarajevu raspisuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija i specijalističkog studija u studijskoj 2021/2022 godini, koji se organiziraju na fakultetima/akademijama/centrima/institutima Univerziteta u Sarajevu.

Prijava i upis kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu studija provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice www.upis.unsa.ba.*

UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I SPECIJALISTIČKI STUDIJ U CENTRU ZA INTERDISCIPLINARNE STUDIJE – “PROF. DR. ZDRAVKO GREBO” BIT ĆE OMOGUĆEN U JEDNOM PRIJAVNOM ROKU

od 30.08. do 01. 10. 2021.

Preliminarna rang lista kandidata koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije/centre/institute Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 04.10.2021. godine.

Više informacija o programima možete naći ispod:

I AKTUELNI MASTER PROGRAMI ( NA ENGLESKOM JEZIKU ) 

1. Evropski regionalni master program Demokratija i ljudska prava u Jugoistočnoj Evropi (ERMA)

*Od online prijave su izuzeti kandidati koji se prijavljuju na Master program Demokratija i ljudska prava (ERMA) kojeg provodi Centar za interdisciplinarne studije, kao i strani državljani. Detalji o prijavi na ERMA program se nalaze na www.cis.unsa.ba/erma/. Rok za prijavu na ERMA program je 17. septembar.


II AKTUELNI MASTER I SPECIJALISTIČKI PROGRAMI (NA BHS JEZIKU) 

1. Specijalistički jednogodišnji studij Nutricionizam

2. Evropske studije (ES)

3. Jedinstveno zdravlje

4. Zaštita od prirodnih katastrofa

5. Međunarodna i regionalna sigurnost 

KONKURS ZA UPIS NA UNIVERZITET U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022 GODINI

PLAN UPISA ZA DRUGI CIKLUS STUDIJA 2021/2022PreuzmiPLAN UPISA NA SPECIJALISTIČKI STUDIJ 2021/20221