INTERDISCIPLINARNI MASTER STUDIJ EVROPSKE STUDIJE

O STUDIJU

U Bosni i Hercegovini, kao rezultat procesa evropskih integracija, intenzivirala se potreba za stvaranjem novog profila stručnjaka u svim oblastima sa specifičnim poznavanje Evropske unije kao ekonomsko-političke tvorevine. Ovaj studij na inovativan i moderan način obrazuje kadrove koji će biti okosnica procesa integracija u jedinstveni evropski prostor. Cilj programa je da doprinese realizaciji spomenutog procesa i podigne svijest o njegovom značaju.

Prilikom izrade nastavnog plana, vodilo se računa o njegovoj atraktivnosti i kompatibilnosti sa kurikulumima sličnih studijskih programa na evropskim univerzitetima. Tako se predmeti kreću od same ideje Evrope i specifičnosti evropske politike i društva, preko naravno ekonomije Evrope i evropskog prava, preko pitanja religije i međunarodnih odnosa, do konačno poslovnog okruženja, EU projekta i kulturoloških pitanja u jedinstvenoj Evropi. Sticanje znanja o različitim aspektima funkcionisanja Evropske unije je izuzetno aktualno u Bosni i Hercegovini i predstavlja sigurnu mogućnost pronalaska zaposlenja u integriranoj EU.

STRUKTURA STUDIJA

Studij je koncipiran kao jednogodišnji i dvogodišnji, te je tako prilagođen za kandidate koji su tokom prvog ciklusa studija ostvarili 180 ECTS ili 240 ECTS. Jednogodišnji studij traje dva semestra (60 ECTS), a nastava se odvija samo u jednom semestru, dok je ljetni semestar predviđen za aktivnu izradu završnog rada. Jednogodišnji studij se može izvoditi na engleskom i/ili bosanskom jeziku, zavisno od interesa studenata. Dvogodišnji studij traje četiri semestra (120 ECTS) i predviđa 11 obaveznih predmeta i tri izborna, te izradu završnog rada. Nakon odbrane rada, studenti dobijaju diplomu Univerziteta u Sarajevu – magistar evropskih studija.

KOME JE STUDIJ NAMIJENJEN

Studij je namijenjen diplomiranim studentima svih fakulteta, koji imaju potrebu i želju da doprinesu u procesima tranzicije i pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, kao i njenom uspješnom pozicioniranju nakon ulaska u ovu integraciju. S obzirom da je riječ o deficitarnom kadru za kojim postoji sve veća potreba, ovaj studij nudi mogućnost napretka u karijeri u svim državnim organima, poslovnom okruženju, nevladinom sektoru, medijima, obrazovanju, međunarodnim organizacima i slično. Naravno, napredak Bosne i Hercegovine na putu pridruživanja Evropskoj uniji otvara i brojne šanse za zaposlenje u institucijama ujedinjene Evrope.

CIJENA STUDIJA

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/09, 31/12, 36/12, 4/15, 15/15, 16/18 i 21/18). Za Master program Evropske studije školarina iznosi:

Za 2 god. – 7.000 KM (mogućnost plaćanja na rate)

Za 1 god. – 5.000 KM (mogućnost plaćanja na rate) 


PRIJAVA NA STUDIJ 

DOKUMENTI ZA UPIS 

Uz prijavu (zahtjev) za upis na studij, i online prijavu, kandidati/kinje prilažu:

  • Originalnu diplomu i dodatak diplomi (za studente koji su završili Bolonjski studij) o prethodno završenom studiju, odnosno nostrificirana diploma za kandidate/kinje koji/e prethodni studij nisu završili/e u Bosni i Hercegovini (studenti/ce Univerziteta u Sarajevu koji su završili/e prvi ciklus studija mogu, do izdavanja diplome i dodatka diplomi, predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu), ili ovjerena kopija originala diplome, dodatka diplomi ili nostrificirane diplome
  • Uvjerenje o položenim ispitima (original ili ovjerena kopija)
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima
  • CV (biografija) poslati na mail cis@cis.unsa.ba

DETALJNE INFORMACIJE MOŽETE PRONAĆI ISPOD:

INFO KATALOG – EVROPSKE STUDIJE

Master studij Evropske studije Kurikulum 2017