Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu – prof. dr. Zdravko Grebo (CIS)

Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu – prof. dr. Zdravko Grebo (CIS) je usmjeren ka interdisciplinarnom obrazovanju nove generacije stručnjaka/inja iz Bosne i Hercegovine kao i iz zemalja regije jugoistočne Evrope. Kao takav, CIS okuplja više od stotinu uvaženih domaćih i stranih eksperata/tica iz različitih naučnih oblasti koji/e zajednički rade na projektima razvoja iz svih naučnih oblasti.

 CILJEVI:

 Razvoj domaćih potencijala i preduslova za utemeljenje demokratije i vladavine prava, kao i ubrzanje procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini i regionu jugoistočne Evrope.

  • Interdisciplinarno obrazovanje mlade generacije stručnjaka/inja za akademske i profesionalne pozicije, od domaće “think tank” baze, profesionalne javne administracije, do novog političkog vodstva kompatibilnog s principima demokratije, evropskim političkim i ekonomskim integracijama.
  • Doprinos procesu reforme obrazovanja u Bosni i Hercegovini kroz implementaciju studija drugog i trećeg ciklusa baziranih na principima evropskog prostora visokog obrazovanja i evropskog prostora istraživanja.
  • Razvoj različitih programa, kako master studija, tako i programa cjeloživnotngo učenja iz različitih multidisciplinarnih oblsti.
  • Pozicionirati CIS kao inkubator za interdisciplinarne programe na UNSA.

AKTIVNOSTI:

U okviru unapređenja poslovanja CIS-a, planirane su slijedeće aktivnosti:

  • Održavanje postojećih programa, njihova finansijska održivost, te unapređenje nastavnog procesa.
  • Inoviranje nastavnih planova za programe koji su se ranije izvodili u okviru CIS-a, kao i inoviranje načina njihove implementacije.
  • Uvođenje novih studija, i to ne samo iz oblasti društvenih nauka, kako je do sada bio pretežno slučaj.
  • Uvođenje programa cjeloživotnog učenja iz različitih oblasti i disciplina, namijenjenim različitim ciljnim skupinama.
  • Promoviranje programa i privlačenje kandidata na postjeće programe.
  • Promoviranje CIS-a, samim tim i UNSA i nauke u BiH.

Razvoj CIS-a

Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije (CIPS) je bila organizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu od januara 2002. godine. Aktivnosti ovog Centra sežu još iz vremena postojanja “Pravnog centra”, koji je osnovan 1995. godine, kao makro projekat unutar Fonda otvoreno društvo BiH. Pravni centar je imao veoma širok mandat vezan za asistenciju u pogledu pravnih pitanja bitnih za demokratsku tranziciju države Bosne i Hercegovine, kroz reformu postojećeg zakonodavstva i razvoj snažnog civilnog društva kako bi se BiH što više približila pravnom i društvenom okviru Evropske unije. Dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti pokazalo je da je obrazovanje mladih stručnjaka jedan od najvažnijih elemenata za uspješnu pravnu, ekonomsku i društvenu reformu. Stupanjem na snagu Statuta Univerziteta u Sarajevu u junu 2013. godine naziv Centra je promjenjen u Centar za interdisicplinarne studije (CIS). Izmjenama Statuta Univerziteta u Sarajevu koje nastupaju 2021. godine, naziv se ponovo mijenja u Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu – prof. dr. Zdravko Grebo.

Zahvaljujemo na podršci Evropskoj komisiji, Fondu otvoreno društvo BiH, Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvu kulture i sporta Federacije BiH, Ministarstvu vanjskih poslova Republike Italije, Ministarstvu odbrane Republike Italije, Švedskoj agencije za medunarodni razvoj i saradnju (SIDA), Norveškom Ministarstvu vanjskih poslova, Razvojnom Programu Ujedinjenih Naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP), Kanadskoj medunarodnoj razvojnoj agenciji (CIDA), Austrijskoj razvojnoj saradnji (implementiran od strane WUS Austrija), te Uredu za odnose sa javnošcu Ambasade SAD-a u Sarajevu. 

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I RADU CIS-a