INTERDISCIPLINARNI MASTER STUDIJ MEĐUNARODNA I REGIONALNA SIGURNOST (STUDIJ NA DALJINU)

CILJ STUDIJA

Veza između međunarodnih odnosa i međunarodne sigurnosti i sve veći uticaj ove korelacije na sveukupna dešavanja na međunarodnom planu, predstavlja polaznu osnovu studija i okvir u koji se situiraju shvatanja mnoštva drugih posljedica ovog interakcijskog uticaja i njegovih geopolitičkih implikacija.

Polaznicima modula je potrebno stvoriti mogućnost da sagledaju kakav uticaj sigurnost ostvaruje na mnoštvo drugih domena globalne moći i globalnih odnosa – kakav uticaj ostvaruje na politiku, ekonomiju, tehnološke tokove, kulturološke trendove i slično. Sigurnost postaje sve značajnija dimenzija mnogih društvenih tokova i aktivnosti, što je potrebno rasvijetliti sa više značajnih stajališta.

Činjenicu da se sigurnosne prijetnje, rizici i izazovi pojavljuju u mnoštvu novih form ii sadržaja, da su te prijetnje međusobno sve povezanije i da ih je sve teže pretpostaviti i predvidjeti u mnoštvu razvojnih situacija valja shvatiti u odnosu na širok spektar opasnosti koje će biti izučavane u okviru modula.

KOME JE STUDIJ NAMIJENJEN?

Studiji je organizovan kao studiji na daljinu (distance learning). Studiji je namijenjen kandidatima/kinjama koji/e su završili četverogodišnji univerzitetski studij i tokom studija ostvarili ekvivalent od 240 ECTS kredita. Studij će se izvoditi na bosanskom/hrvatskom/srpskom i (ili) engelskom jeziku.

Studij je prvenstveno namijenjen diplomiranim studentima/cama svih fakulteta, koji/e imaju potrebu i želju razumijevanja koncepata međunarodne i regionalne sigurnosti, odnosno da analiziraju i kritički promišljaju o tranzicijskim procesima i integraciji zemalja Zapadnog Balkana u euroatlantske strukture, kao i njihovom pozicioniranju u regionalnom, ali i međunarodnom nivou.

Master studij „Međunarodna i regionalna sigurnost“ je posebno interesantan za sadašnje i buduće diplomate/kinje, državne službenike/ce i eksperte/ice na svim nivoima vlada, osobe koje rade u sektoru sigurnost i odbrane i slično.

TRAJANJE I STRUKTURA STUDIJA

Studijski program „+1“ traje jednu godinu (dva semestra x 30 ECTS, ukupno 60 ECTS).

Program se sastoji od 4 obaveznih predmeta, 2 izborna predmeta, 4 radionice te izrade i odbrane Master teze (Završnog rada). U okviru prvog i drugog semestra nastava se izvodi na engleskom i BHS jeziku. Studenti rade završni rad po izboru, na BHS ili engleskom jeziku.

Struktura programa:

 • prvi semestar:
  • 4 obavezna predmeta

 = ukupno 30 ECTS

 • drugi semestar:
  • 2 izborna predmeta
  • 4 radionice
  • izrada i odbrana Master teze

= ukupno 30 ECTS

DIPLOMA I AKADEMSKA TITULA

Diplomu izdaje Univerzitet u Sarajevu. Akademska titula i stručno zvanje nakon završenog II ciklusa: Magistar međunarodne i regionalne sigurnosti.

ŠKOLARINA

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/09, 31/12, 36/12, 4/15, 15/15, 16/18 i 21/18).

Za Master program Međunarodna i regionalna sigurnost školarina iznosi: 4.000 KM (mogućnost plaćanja na rate).

USLOVI ZA UPIS

Kriteriji za selekciju kandidata/tkinja su sljedeći: akademski kvalitet (prosjek ocjena dodiplomskog studija, odn. I ciklusa), aktivno znanje engleskog jezika i komunikativnost. Izbor kandidatkinja i kandidata vrši Naučno-nastavno vijeće studija na osnovu predatih aplikacija i traženih dokumenata (univerzitetska diploma, transkript ocjena, dokument koji potvrđuje aktivno znanje engleskog jezika, preporuke, pismo motivacije).

DOKUMENTI ZA UPIS

Uz prijavu (zahtjev) za upis na studij, i online prijavu, kandidati/kinje prilažu:

 • Originalnu diplomu i dodatak diplomi (za studente koji su završili Bolonjski studij) o prethodno završenom studiju, odnosno nostrificirana diploma za kandidate/kinje koji/e prethodni studij nisu završili/e u Bosni i Hercegovini (studenti/ce Univerziteta u Sarajevu koji su završili/e prvi ciklus studija mogu, do izdavanja diplome i dodatka diplomi, predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu), ili ovjerena kopija originala diplome, dodatka diplomi ili nostrificirane diplome
 • Uvjerenje o položenim ispitima (original ili ovjerena kopija)
 • CV
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima
 • CV (biografija) i Zahtjev za upis poslati na mail cis@cis.unsa.ba

Zahtjev za upis 2024/2025

Za dodatne informacije o upisu i samom studijskom programu molimo konsultujte:

PLAN UPISA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AK. 2024_25. I MINIMALNE KVOTE ZA UPIS

Za više informacija o studiju na daljinu (distance learning), molimo konsultujte članove 42-49 Pravila studiranja za I, II ciklus studija, integrirani, specijalistički i stručni studij na Univerzitetu u Sarajevu: