INTERDISCIPLINARNI MASTER STUDIJ JEDINSTVENO ZDRAVLJE

ŠTA JE “JEDINSTVENO ZDRAVLJE”?

Koncept jedinstvenog zdravlja (eng. One Health) podrazumjeva sistemsku integraciju relevatnih bio-medicinskih i drugih nauka, te se izdvaja kao višestruko opravdano rješenje  na izazove današnjice vezane za unapređenje zdravlja i dobrobiti svih živih bića uključujući i kvalitetu njihovog okoliša. Međuovisnost zdravlja ljudi, zdravlja životinja i kvaliteta okoliša, koja je u središtu filozofije jedinstvenog zdravlja, je obimno dokazana, sa istovremenim trendom rasta kako značaja, tako i obima međudjelovanja.Akademske discipline vezane za jedinstveno zdravlje su dio studijskih programa kako na medicinskim, tako i na veterinarskom fakultetu u BiH. Liječnici i veterinari su odvojeno i svako sa aspekta svoje struke uključeni u zvanične sisteme javnog zdravstva, odnosno zaštite zdravlja životinja. Međutim, s obzirom na uočene nedostatke potrebno je unaprijediti interdiscipliniranu edukaciju za ove profesije, kao i osigurati bolju i funkcionalniju komunikaciju između njih.

O STUDIJU

Studijski program Jedinstveno zdravlje je interdisciplinarni postdiplomski master studij, razvijen kroz TEMPUS projekat (544182-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPCR (2013-4551 / 001 – 001) „Javno zdravstvo Zapadnog Balkana – unaprijeđenje sektora i razvoj „One Health“ nastavne i naučne infrestrukture u državama Zapadnog Blakana“. Studijski program je razvijen na Univerzitetu Sarajevo, u saradnji sa Univerzitetima u Milanu, Barceloni, Portu i Ljubljani. Svi participirajući Univerziteti u projektu predstavljeni su pripadajućim Fakultetima/Institutima za područje humane i veterinarske medicine. Projekat je obuhvatio i implementaciju studija za prvu generaciju polaznika (šk.g. 2016/2017), sa krajnjim ciljem osiguranja samoodrživosti studijskog programa na komercijalnoj osnovi za naredne generacije polaznika.

Ovaj studij promovira savremene pristupe zaštite zdravlja, uporedo sa osiguranjem njihove diseminacije. S druge strane, ovim studijskim programom unapređuje se konkuretnost i međunarodnja vidljivost visokoškolskih ustanova  sa bio-medicinskim usmjerenjem u Bosni i Hercegovini (BiH), te propagiraju EU standardi i politike u javnom zdravstvu i veterinarskom javnom zdravstvu u skladu sa težnjama naše države ka pridruživanju EU.

Studijski program se ostvaruje kroz uključivanje nastavnika relevantnih područja rada sa fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uz kreiranje sadržaja studija i njegovo izvođenje, a uključuje edukaciju iz oblasti:

 • interakcije rizika po zdravlje ljudi i životinja,
 • sigurnost hrane u lancu ishrane,
 • procjene i analize rizika za zdravlje,
 • epidemiološki i biostatistički alati za razumijevanje, prevenciju i kontrolu bolesti,
 • nacionalni, EU i međunarodni regulativni okviri u javnom zdravstvu/zdravlju životinja
 • modeli, metode i pristupi u programima upravljanja zdravljem populacija.

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra) / 60 ECTS

Uspješnim završetkom master studija osiguravaju se pretpostavke i pravo na sticanje diplome, stručne titule i zvanja iz interdisciplinarne oblasti «Jedinstveno zdravlje», a u skladu sa Zakonom. Akademska titula i zvanje koji se stiču završetkom master studija „Jedinstveno zdravlje“ je: „Magistar jedinstvenog zdravlja“.

CIJENA STUDIJA

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/09, 31/12, 36/12, 4/15, 15/15, 16/18 i 21/18). Za Master program jedinstveno zdravlje školarina iznosi: 4000 KM, uz mogućnost plaćanja na rate.

UPIS

Na master program Jedinstveno zdravlje pri Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2020/2021 se mogu upisati kandidati iz BiH i inostranstva (nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije) sa minimum 240 ECTS, odnosno kandidati sa VII stepenom stručne spreme po predbolonjskom principu studiranja.

ONLINE UPIS (1. upisni rok) se vrši preko platforme https://upisi.unsa.ba/ od 29.08. do 30.09.2022. godine.

2. upisni rok traje od 4. do 11.10.2022.pri čemu kandidati/kinje neophodnu dokumentaciju predaju direktno u prostorijama CIS-a.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti:

 • Zahtjev za upis u kojem je naznačen studijski program na koji se prijavljuje,
 • Diploma i dodatak diplomi (za studente bolonjskog studija) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su predhodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku),
 • Uvjerenje o položenim ispitima (umjesto dodatka diplomi za studente predbolonjskog studija, odnosno studente kojima do prijave na konkurs nije izdata diploma bolonjskog studija)
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu i
 • Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.
 • CV (biografija) poslati na mail cis@cis.unsa.ba

DETALJNE INFORMACIJE O PROGRAMU MOŽETE PRONAĆI OVDJE:

Za sve ostale informacije na raspolaganju vam stoji Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu (Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, +387 33 668 685).

Kontakt osoba: Maida Omanović – maida.omanovic@cis.unsa.ba