INTERDISCIPLINARNI MASTER STUDIJ JEDINSTVENO ZDRAVLJE

ŠTA JE “JEDINSTVENO ZDRAVLJE”?

Koncept jedinstvenog zdravlja (eng. One Health) podrazumjeva sistemsku integraciju relevatnih bio-medicinskih i drugih nauka, te se izdvaja kao višestruko opravdano rješenje  na izazove današnjice vezane za unapređenje zdravlja i dobrobiti svih živih bića uključujući i kvalitetu njihovog okoliša. Međuovisnost zdravlja ljudi, zdravlja životinja i kvaliteta okoliša, koja je u središtu filozofije jedinstvenog zdravlja, je obimno dokazana, sa istovremenim trendom rasta kako značaja, tako i obima međudjelovanja.Akademske discipline vezane za jedinstveno zdravlje su dio studijskih programa kako na medicinskim, tako i na veterinarskom fakultetu u BiH. Liječnici i veterinari su odvojeno i svako sa aspekta svoje struke uključeni u zvanične sisteme javnog zdravstva, odnosno zaštite zdravlja životinja. Međutim, s obzirom na uočene nedostatke potrebno je unaprijediti interdiscipliniranu edukaciju za ove profesije, kao i osigurati bolju i funkcionalniju komunikaciju između njih.

O STUDIJU

Studijski program Jedinstveno zdravlje je interdisciplinarni postdiplomski master studij, razvijen kroz TEMPUS projekat (544182-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPCR (2013-4551 / 001 – 001) „Javno zdravstvo Zapadnog Balkana – unaprijeđenje sektora i razvoj „One Health“ nastavne i naučne infrestrukture u državama Zapadnog Blakana“. Studijski program je razvijen na Univerzitetu Sarajevo, u saradnji sa Univerzitetima u Milanu, Barceloni, Portu i Ljubljani. Svi participirajući Univerziteti u projektu predstavljeni su pripadajućim Fakultetima/Institutima za područje humane i veterinarske medicine. Projekat je obuhvatio i implementaciju studija za prvu generaciju polaznika (šk.g. 2016/2017), sa krajnjim ciljem osiguranja samoodrživosti studijskog programa na komercijalnoj osnovi za naredne generacije polaznika.

Ovaj studij promovira savremene pristupe zaštite zdravlja, uporedo sa osiguranjem njihove diseminacije. S druge strane, ovim studijskim programom unapređuje se konkuretnost i međunarodnja vidljivost visokoškolskih ustanova  sa bio-medicinskim usmjerenjem u Bosni i Hercegovini (BiH), te propagiraju EU standardi i politike u javnom zdravstvu i veterinarskom javnom zdravstvu u skladu sa težnjama naše države ka pridruživanju EU.

Studijski program se ostvaruje kroz uključivanje nastavnika relevantnih područja rada sa fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uz kreiranje sadržaja studija i njegovo izvođenje, a uključuje edukaciju iz oblasti:

 • interakcije rizika po zdravlje ljudi i životinja,
 • sigurnost hrane u lancu ishrane,
 • procjene i analize rizika za zdravlje,
 • epidemiološki i biostatistički alati za razumijevanje, prevenciju i kontrolu bolesti,
 • nacionalni, EU i međunarodni regulativni okviri u javnom zdravstvu/zdravlju životinja
 • modeli, metode i pristupi u programima upravljanja zdravljem populacija.

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra) / 60 ECTS

Uspješnim završetkom master studija osiguravaju se pretpostavke i pravo na sticanje diplome, stručne titule i zvanja iz interdisciplinarne oblasti «Jedinstveno zdravlje», a u skladu sa Zakonom. Akademska titula i zvanje koji se stiču završetkom master studija „Jedinstveno zdravlje“ je: „Magistar jedinstvenog zdravlja“.

CIJENA STUDIJA

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/09, 31/12, 36/12, 4/15, 15/15, 16/18 i 21/18). Za Master program jedinstveno zdravlje školarina iznosi: 4000 KM, uz mogućnost plaćanja na rate.

UPIS

Na master program Jedinstveno zdravlje pri Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2020/2021 se mogu upisati kandidati iz BiH i inostranstva (nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije) sa minimum 240 ECTS, odnosno kandidati sa VII stepenom stručne spreme po predbolonjskom principu studiranja.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti:

 • Zahtjev za upis u kojem je naznačen studijski program na koji se prijavljuje,
 • Diploma i dodatak diplomi (za studente bolonjskog studija) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su predhodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku),
 • Uvjerenje o položenim ispitima (umjesto dodatka diplomi za studente predbolonjskog studija, odnosno studente kojima do prijave na konkurs nije izdata diploma bolonjskog studija)
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu i
 • Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.
 • CV (biografija) i Zahtjev za upis poslati na mail cis@cis.unsa.ba

Zahtjev za upis 2024/2025

DETALJNE INFORMACIJE O PROGRAMU MOŽETE PRONAĆI OVDJE:

INFO KATALOG

PLAN UPISA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AK. 2024_25. I MINIMALNE KVOTE ZA UPIS

Za sve ostale informacije na raspolaganju vam stoji Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu (Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, +387 33 668 685).

Kontakt osoba: Maida Omanović – maida.omanovic@cis.unsa.ba