INTERDISCIPLINARNI MASTER STUDIJ ZAÅ TITA OD PRIRODNIH KATASTROFA

O STUDIJU

Studijski program ZaÅ¡tita od prirodnih katastrofa je interdisciplinarni akademski master studij, razvijen kroz Erasmus+ projekat izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju Razvoj master kurikuluma za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa u zemljama Zapadnog Balkana (NatRisk)

Koordinator NatRisk projekta je Univerzitet u Nišu, a Partnerske institucije iz zemalja Zapadnog Balkana su :

 • Univerzitet odbrane u NiÅ¡u,
 • Univerzitet u PriÅ¡tini sa sjediÅ¡tem u Kosovskoj Mitrovici,
 • Univerzitet u Sarajevu,
 • Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, RS
 • Fakultet bezbjednosnih studija, Univerzitet u Banja Luci
 • Visoka tehnička Å¡kola strukovnih studija iz UroÅ¡evca sa sjediÅ¡tem u Leposaviću.

Partnerske institucije iz zemalja Europske Unije su:

 • University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austrija),
 • Middlesex University Higher Education Corporation (Velika Britanija),
 • University of Messina (Italija),
 • Óbuda University (Mađarska),
 • Technical University of Crete, Chania (Grčka),

Pridružena članica

 • Republički hidrometeroloÅ¡ki zavod Srbije

CILJ STUDIJA

Svrha ovog studijskog programa  je obrazovanje magistara zaÅ¡tite od prirodnih katastrofa u skladu sa potrebama druÅ¡tva i njihovo akademsko usavrÅ¡avanje u skladu sa savremenim zahtjevima upravlјanja rizicima od prirodnih katastrofa. Studijski program je koncipiran tako da obezbjeđuje sticanje kompetencija i razvoj akademskih vjeÅ¡tina iz oblasti upravlјanja rizicima od prirodnih katastrofa.Opći cilj projekta je obrazovanje eksperata za prevenciju i upravljanje prirodnim katastrofama u regionu Zapadnog Balkana na osnovu nacionalnih i politika Europske Unije.

STRUKTURA I TRAJANJE STUDIJA

Master studijski program “ZaÅ¡tita od prirodnih katastrofa” je koncipiran kao jednogodiÅ¡nji, te je tako prilagođen za kandidate koji su tokom prvog ciklusa studija ostvarili najmanje 240 ECTS. JednogodiÅ¡nji studij traje dva semestra (60 ECTS), i predviđa 3 obavezna predmeta i tri izborna, te izradu zavrÅ¡nog rada. Nastava se odvija samo u jednom semestru, dok je ljetni semestar predviđen za aktivnu izradu zavrÅ¡nog rada. JednogodiÅ¡nji studij se izvodi na jednom od jezika naroda BiH.

DIPLOMA I AKADEMSKA TITULA

Nakon odbrane rada, studenti dobijaju diplomu Univerziteta u Sarajevu i Centra za interdisciplinarne studije – magistar zaÅ¡tite od prirodnih katastrofa. Student nakon položenih svih ispita predviđenih Nastavnim planom i programom novog interdisciplinarnog studijskog programa i odbranom ZavrÅ¡nog rada na master akademskom studiju, ostvarivanjem ukupnog, predviđenog broja ECTS-a, po zavrÅ¡etku studija, stiče akademski naziv magistar zaÅ¡tite od prirodnih katastrofa.

Å KOLARINA

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/09, 31/12, 36/12, 4/15, 15/15, 16/18 i 21/18).

Za Master program Zaštita od prirodnih katastrofa školarina iznosi: 4.000 KM (mogućnost plaćanja na rate).

USLOVI ZA UPIS

Na master studij se mogu upisati svi kandidati (sa BH državljanstvom i iz inostranstva) pod istim uvjetima, a koji imaju završen I ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS ili imaju završen I i II ciklus studija u trajanju od 3+2 godine, odnosno koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS kao i kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima.

Utvrđivanje jedinstvene rang-liste svih prijavljenih kandidata vršit će se na osnovu prosječne ocjene koju su kandidati ostvarili u toku prvog i/ili prvog i drugog ciklusa studija, odnosno nakon završetka studija po predbolonjskim nastavnim planovima i programima (Pravila studiranja II ciklusa na Univerzitetu u Sarajevu, član 6).

Potrebno je poznavanje engleskog jezika na nivou koji omogućava komunikaciju, praćenje naučne literature, pisanje naučnih radova (certifikat o poznavanju engleskog jezika, nivo B2).

NAČIN PRIJAVE

PRED-PRIJAVE za upis na program su otvorene, a zvanični ONLINE UPIS ĆE BITI NA platformi https://upis.unsa.ba/ od 31.08. do 07.10.2020. godine.

DOKUMENTI ZA UPIS

Uz prijavu (zahtjev) za upis na studij, i online prijavu, kandidati/kinje prilažu:

 • Originalnu diplomu i dodatak diplomi (za studente koji su zavrÅ¡ili Bolonjski studij) o prethodno zavrÅ¡enom studiju, odnosno nostrificirana diploma za kandidate/kinje koji/e prethodni studij nisu zavrÅ¡ili/e u Bosni i Hercegovini (studenti/ce Univerziteta u Sarajevu koji su zavrÅ¡ili/e prvi ciklus studija mogu, do izdavanja diplome i dodatka diplomi, predati uvjerenje o zavrÅ¡enom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrÅ¡i nakon zavrÅ¡etka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu), ili ovjerena kopija originala diplome, dodatka diplomi ili nostrificirane diplome
 • Uvjerenje o položenim ispitima (original ili ovjerena kopija)
 • Dokument koji potvrđuje aktivno znanje engleskog jezika
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima
 • CV (biografija) poslati na mail cis@cis.unsa.ba

DETALJNE  INFORMACIJE MOŽETE PRONAĆI ISPOD:

ZAÅ TITA OD PRIRODNIH KATASTROFA_ ELABORAT 2018.  

ZAÅ TITA OD PRIRODNIH KATASTROFA _LETAK  2018.

ZAÅ TITA OD PRIRODNIH KATASTROFA_ BROÅ URA 2018.

KONTAKT OSOBE

Prof. dr Emina Hadžić dipl. inž. građ

e-mail: emina_hadzic@gf.unsa.ba

Nina Dragičević, stručna saradnica 

e-mail: nina.karac@cis.unsa.ba