INTERDISCIPLINARNI MASTER STUDIJ ZAŠTITA OD PRIRODNIH KATASTROFA

O STUDIJU

Studijski program Zaštita od prirodnih katastrofa je interdisciplinarni akademski master studij, razvijen kroz Erasmus+ projekat izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju Razvoj master kurikuluma za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa u zemljama Zapadnog Balkana (NatRisk)

Koordinator NatRisk projekta je Univerzitet u Nišu, a Partnerske institucije iz zemalja Zapadnog Balkana su :

 • Univerzitet odbrane u Nišu,
 • Univerzitet u Prištini sa sjedištem u Kosovskoj Mitrovici,
 • Univerzitet u Sarajevu,
 • Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, RS
 • Fakultet bezbjednosnih studija, Univerzitet u Banja Luci
 • Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Uroševca sa sjedištem u Leposaviću.

Partnerske institucije iz zemalja Europske Unije su:

 • University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austrija),
 • Middlesex University Higher Education Corporation (Velika Britanija),
 • University of Messina (Italija),
 • Óbuda University (Mađarska),
 • Technical University of Crete, Chania (Grčka),

Pridružena članica

 • Republički hidrometerološki zavod Srbije

CILJ STUDIJA

Svrha ovog studijskog programa  je obrazovanje magistara zaštite od prirodnih katastrofa u skladu sa potrebama društva i njihovo akademsko usavršavanje u skladu sa savremenim zahtjevima upravlјanja rizicima od prirodnih katastrofa. Studijski program je koncipiran tako da obezbjeđuje sticanje kompetencija i razvoj akademskih vještina iz oblasti upravlјanja rizicima od prirodnih katastrofa.Opći cilj projekta je obrazovanje eksperata za prevenciju i upravljanje prirodnim katastrofama u regionu Zapadnog Balkana na osnovu nacionalnih i politika Europske Unije.

STRUKTURA I TRAJANJE STUDIJA

Master studijski program “Zaštita od prirodnih katastrofa” je koncipiran kao jednogodišnji, te je tako prilagođen za kandidate koji su tokom prvog ciklusa studija ostvarili najmanje 240 ECTS. Jednogodišnji studij traje dva semestra (60 ECTS), i predviđa 3 obavezna predmeta i tri izborna, te izradu završnog rada. Nastava se odvija samo u jednom semestru, dok je ljetni semestar predviđen za aktivnu izradu završnog rada. Jednogodišnji studij se izvodi na jednom od jezika naroda BiH.

DIPLOMA I AKADEMSKA TITULA

Nakon odbrane rada, studenti dobijaju diplomu Univerziteta u Sarajevu i Centra za interdisciplinarne studije – magistar zaštite od prirodnih katastrofa. Student nakon položenih svih ispita predviđenih Nastavnim planom i programom novog interdisciplinarnog studijskog programa i odbranom Završnog rada na master akademskom studiju, ostvarivanjem ukupnog, predviđenog broja ECTS-a, po završetku studija, stiče akademski naziv magistar zaštite od prirodnih katastrofa.

ŠKOLARINA

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/09, 31/12, 36/12, 4/15, 15/15, 16/18 i 21/18).

Za Master program Zaštita od prirodnih katastrofa školarina iznosi: 4.000 KM (mogućnost plaćanja na rate).

USLOVI ZA UPIS

Na master studij se mogu upisati svi kandidati (sa BH državljanstvom i iz inostranstva) pod istim uvjetima, a koji imaju završen I ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS ili imaju završen I i II ciklus studija u trajanju od 3+2 godine, odnosno koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS kao i kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima.

Utvrđivanje jedinstvene rang-liste svih prijavljenih kandidata vršit će se na osnovu prosječne ocjene koju su kandidati ostvarili u toku prvog i/ili prvog i drugog ciklusa studija, odnosno nakon završetka studija po predbolonjskim nastavnim planovima i programima (Pravila studiranja II ciklusa na Univerzitetu u Sarajevu, član 6).

Potrebno je poznavanje engleskog jezika na nivou koji omogućava komunikaciju, praćenje naučne literature, pisanje naučnih radova (certifikat o poznavanju engleskog jezika, nivo B2).

NAČIN PRIJAVE

ONLINE UPIS se vrši preko platforme https://upis.unsa.ba/ od 29.08. do 30.09.2022. godine.

DOKUMENTI ZA UPIS

Uz prijavu (zahtjev) za upis na studij, i online prijavu, kandidati/kinje prilažu:

 • Originalnu diplomu i dodatak diplomi (za studente koji su završili Bolonjski studij) o prethodno završenom studiju, odnosno nostrificirana diploma za kandidate/kinje koji/e prethodni studij nisu završili/e u Bosni i Hercegovini (studenti/ce Univerziteta u Sarajevu koji su završili/e prvi ciklus studija mogu, do izdavanja diplome i dodatka diplomi, predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu), ili ovjerena kopija originala diplome, dodatka diplomi ili nostrificirane diplome
 • Uvjerenje o položenim ispitima (original ili ovjerena kopija)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima
 • CV (biografija) poslati na mail cis@cis.unsa.ba

DETALJNE  INFORMACIJE MOŽETE PRONAĆI ISPOD:

ZAŠTITA OD PRIRODNIH KATASTROFA_ ELABORAT 2018.  

ZAŠTITA OD PRIRODNIH KATASTROFA _LETAK  2018.

ZAŠTITA OD PRIRODNIH KATASTROFA_ BROŠURA 2018.

KONTAKT:

cis@cis.unsa.ba