Otvoren konkurs za upis druge generacije polaznika Interdisciplinarnog doktorskog studija: Globalne studije

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo, broj 33/17“),  člana 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te članova 21., 22. i 23. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Vijeća Centra za interdisciplinarne studije od 4. jula 2019. godine, odluke Senata Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-14-59/19 od 27.5.2019. godine), saglasnosti za realizaciju programa (broj: 11/05-38-22647-1/19 od 17. 7. 2019. godine) i prethodne saglasnosti za raspisivanje konkursa Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo (broj: 27-34-23410-3/21 od 3. 6. 2021. godine), Centar za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu objavljuje

K O N K U R S

za upis druge generacije polaznika Interdisciplinarnog doktorskog studija: Globalne studije

akademska 2021/2022. godina

I.

Na Interdisciplinarni doktorski studij: Globalne studije mogu se prijaviti kandidati sa završenim drugim ciklusom studija prema Bolonjskom modelu, kao i završenim postdiplomskim (magistarskim) programom prema ranijem modelu studija i stečenim zvanjem magistra nauka.

II.

Konkurs je otvoren za prijem 20 kandidata, a minimalan broj za koji će se organizirati studij je deset kandidata.

III.

Spisak potrebne dokumentacije za prijavu na konkurs:

  1. Diploma – I ciklus studija/dodiplomski studij (ovjerena kopija)
  2. Uvjerenje o položenim ispitima – I ciklus studija/dodiplomski studij (original)
  3. Diploma – II ciklus studija/postdiplomski studij (ovjerena kopija)
  4. Uvjerenje o položenim ispitima – II ciklus studija/postdiplomski studij (original)
  5. Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija)
  6. Dvije preporuke (original)
  7. Biografija sa bibliografijom
  8. „Research statement“ – obrazloženje (200-500 riječi) o oblasti istraživanja kojom se kandidat želi baviti
  9. Rješenje o ekvivalenciji diploma, ukoliko je kandidat stekao ranija zvanja van Bosne i Hercegovine – ovjerena kopija.

IV.

Rok za prijavu na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, tj. do 20. 10. 2021. godine.

V.

Cijena studija: 18.000 KM i uključuje sve troškove (nastava, ispiti, odbrana).

Obrazac Prijave, kao i detaljnije informacije o Programu, mogu se naći na: https://cis.unsa.ba/en/doctoral-program-global-studies/