Odbrana završnog rada kandidata JASMINA KATICE

SPECIJALISTIČKI STUDIJ

„NUTRICIONIZAM“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidata JASMINA KATICE na temu „Glavni čimbenici nesindromske poligenske pretilosti“ biće održana 20. 10. 2022. godine sa početkom u 15,00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“ Univerziteta u Sarajevu.