NOVI MASTER PROGRAM – PRAVO I DIGITALNE TEHNOLOGIJE

O STUDIJU

Magistarski program „Pravo i digitalne tehnologije“ je interdisciplinarni studijski program koji kombinira naučna polja pravnih, ekonomskih i tehničkih nauka. Ovaj studij namijenjen je diplomcima i profesionalcima iz različitih društvenih, tehničkih, biotehničkih i biomedicinskih oblasti, koji već posjeduju završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova. Nosilac studija je Univerzitet u Sarajevu koji povjerava organizaciju Centru za interdisciplinarne studije, a izvođenje studija nastavnicima i saradnicima sa Pravnog, Ekonomskog i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, stručnjacima iz prakse i drugim partnerskim institucijama i organizacijama iz BiH i inostranstva.

Osmišljen je tako da omogući sticanje znanja, vještina i kompetencija koje su usklađene sa zahtjevima tržišta rada, potrebama za kontinuiranim obrazovanjem i brzim razvojem novih tehnologija. Polaznici će razviti duboko razumijevanje regulatornih okvira koji upravljaju digitalnim tehnologijama na nacionalnom i međunarodnom nivou, uključujući zakone, propise i politike. Također će biti osposobljeni za analizu pravnih, ekonomskih i etičkih pitanja koja proizlaze iz korištenja digitalnih tehnologija, kao što su privatnost, sigurnost, intelektualno vlasništvo i ljudska prava.

CILJ STUDIJA

Program ima za cilj pružiti obrazovanje i edukaciju polaznicima iz različitih sektora kako bi stekli dublje razumijevanje pravnih i ekonomskih aspekata digitalnih tehnologija i njihovog uticaja na savremeno poslovanje. Studij je namijenjen zaposlenima, kao i onima koji planiraju raditi u raznim sektorima, uključujući IT kompanije, marketinške agencije, pravosudne institucije, advokaturu, zakonodavna tijela, javnu upravu, regulatorna tijela, zdravstvene ustanove, istraživače i predavače na univerzitetima.

Kroz ovaj program, polaznici će steći vještine korištenja digitalnih tehnologija, analiziranja i procjene pravnih pitanja vezanih uz digitalne tehnologije, kao i razumijevanja lanca vrijednosti u digitalnom okruženju. Također će razviti sposobnost integriranja pravnog, ekonomskog i tehničkog znanja za razvoj inovativnih rješenja za kompleksna pitanja vezana za digitalne tehnologije. Program također obuhvata razumijevanje rada novih tehnologija poput vještačke inteligencije, blockchaina, cloud computinga.

STRUKTURA I TRAJANJE STUDIJA

Studijski program II ciklusa se izvodi u trajanju od jedne godine (dva semestra) sa ukupno 60 ECTS bodova. Studenti moraju završiti studij u roku od dvije godine.

Sastoji se od 6 obaveznih predmeta, 3 izborna predmeta, tri obavezne interdisciplinarne radionice, te izrade i odbrane master teze (završnog rada). Nastava se izvodi na BHS jezicima i na engleskom jeziku.

DIPLOMA I AKADEMSKA TITULA

Diplomu izdaje Univerzitet u Sarajevu.

Akademska titula i stručno zvanje nakon završenog II ciklusa: Magistar prava i digitalnih tehnologija.

ŠKOLARINA

Za Master program Pravo i digitalne tehnologije školarina iznosi: 8.000 KM. Dinamika plaćanja vezuje se za plaćanje po semestrima u iznosu od 4.000 KM.

USLOVI ZA UPIS

Pravo upisa na interdisciplinarni master studij (II ciklus) imaju kandidati:

  • državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija u Bosni i Hercegovini koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS studijskih bodova što u zbiru sa vrednovanjem II ciklusa iznosi najmanje 300 ECTS;
  • koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini,
  • koji imaju završen integrisani studij u trajanju od pet i/ili šest godina, kao i
  • kandidati koji su prvi ciklus, odnosno predbolonjski studij, završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

DOKUMENTI ZA UPIS

Uz Zahtjev za upis na studij, i online prijavu, kandidati/kinje prilažu:

  • Originalnu diplomu i dodatak diplomi (za studente koji su završili Bolonjski studij) o prethodno završenom studiju, odnosno nostrificirana diploma za kandidate/kinje koji/e prethodni studij nisu završili/e u Bosni i Hercegovini (studenti/ce Univerziteta u Sarajevu koji su završili/e prvi ciklus studija mogu, do izdavanja diplome i dodatka diplomi, predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu), ili ovjerena kopija originala diplome, dodatka diplomi ili nostrificirane diplome
  • Uvjerenje o položenim ispitima (original ili ovjerena kopija)
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • CV (biografija) i Zahtjev za upis poslati na mail cis@cis.unsa.ba

Zahtjev za upis 2024/2025

DETALJNE INFORMACIJE MOŽETE PRONAĆI ISPOD:

PLAN UPISA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AK. 2024_25. I MINIMALNE KVOTE ZA UPIS

ELABORAT – PRAVO I DIGITALNE TEHNOLOGIJE

INFO KATALOG – PRAVO I DIGITALNE TEHNOLOGIJE