MOOC: Djeca lišena slobode: Usvajanje preporuka UN-ove globalne studije

Trajanje kursa:

Od 23. novembra 2020

do 10. januara 2021

Besplatan upis do 27. decembra 2020.

2019. godine, UN-ova Globalna studija o djeci lišenoj slobode skrenula je pažnju cijelome svijetu na zastrašujuću stvarnost: više od sedam miliona djece širom svijeta svake godine bude lišeno slobode. Iako još uvijek konzervativna procjena, ova brojka je u direktnoj suprotnosti sa zahtjevom Konvencije o pravima djeteta (CRC), koja jasno kaže da će se pritvor djece koristiti samo kao krajnja mjera – to jest, samo u izuzetnim okolnostima, od slučaja do slučaja, ako rješenja koja nisu vezana za pritvor nisu dostupna ili odgovarajuća.

Održavanje razgovora i praćenje provođenja preporuka ključno je kako bi se osiguralo da djeca širom svijeta više ne budu lišena djetinjstva, što je i razlog zašto je Globalni kampus ljudskih prava razvio MOOC (masivni otvoreni online kurs) o djeci lišenoj slobode: usvajanje preporuka UN-ove globalne studije. Ovaj MOOC je nadopuna prethodnom kursu Globalnog kampusa o Globalnoj studiji i ima za cilj pružanje ažuriranih informacija o situacijama, izazovima i mogućim rješenjima onako kako su predviđena u svakoj regiji svijeta. Saslušavajući stručnjake, istraživače i samu djecu, učesnici će naučiti o koracima koji se preduzimaju u smislu deinstitucionalizacije, preusmjeravanja, ukidanja pritvora vezanog za migracije i drugih mjera.

Kurs se sastoji iz dva modula i obuhvata period od 7 sedmica. Od učesnika se očekuje približno 35 sati aktivnog učenja kroz čitanja, video zapise, diskusije i kvizove. Ovaj kurs okuplja aktere na visokom nivou, kao i stručnjake, predavače i studente 7 regionalnih magistarskih programa GC-a, i nudi mnoštvo specijaliziranih znanja i primjera, omogućavajući učesnicima da iskoriste bogate i raznolike kompetencije.

Modul 1 je uvod u UN-ovu globalnu studiju kao okvir za djelovanje. Ovdje će se posebna pažnja posvetiti preporukama Studije i razvojnim inicijativama za praćenje koje se donose u saradnji s različitim dionicima, od agencija UN-a do vlada, od civilnog društva do akademske zajednice.

Modul 2 posvećen je regionalnim perspektivama i raznim novijim inicijativama, primjerima i praksama koje se tamo provode. Pritom kurs posebno analizira najrelevantnija pitanja i teme u svakoj regiji: od imigracionog pritvora do deinstitucionalizacije, od lišavanja slobode iz razloga nacionalne sigurnosti do mjera preusmjeravanja.

Na kraju kursa, polaznici koji su uspješno završili sve diskusije i kvizove dobiće besplatan certifikat kojim potvrđuju svoje učešće.