Konkurs za upis treće generacije polaznika Interdisciplinarnog doktorskog studija Globalne studije u akademskoj 2023./2024. godini

Na osnovu člana 106. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/22), člana 148. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te člana 21. do 27.  Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Vijeća Centra za interdisciplinarne studije  Univerziteta u Sarajevu – „prof. dr. Zdravko Grebo“ broj: 393/23 od 23. 6. 2023. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa broj: 01-13-20/23 od

19. 7. 2023. godine, Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu – „prof. dr. Zdravko Grebo“ objavljuje

K O N K U R S

za upis treće generacije polaznika Interdisciplinarnog doktorskog studija: Globalne studije

u akademskoj 2023./2024. godini

I

Studij se organizuje u trajanju od tri akademske godine i vrednuje sa 180 ECTS bodova, a njegovim završetkom stiče se akademska titula i naučno zvanje doktor interdisciplinarnih društvenih nauka.

II

Pravo upisa na doktorski studij imaju pod jednakim uvjetima državljani BiH i strani državljani, koji ispunjavaju uvjete utvrđene zakonom, Statutom Univerziteta u Sarajevu, Pravilima studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu i Nastavnim planom i programom doktorskog studija „Globalne studije“.

III

Na Konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija, integriranog studija, akademskog specijaliste ili magistra nauka prema predbolonjskom sistemu studiranja te stekli 300 ECTS, kao i svi kandidati za koje je nakon postupka priznavanja inostrane visokoškolske kvalifikacije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak studija na trećem ciklusu visokog obrazovanja

IV

Konkurs je otvoren za prijem 20 kandidata, a minimalan broj za koji će se organizirati studij je deset kandidata.

V

Nastava se izvodi na engleskom jeziku, a jedan izborni predmet se može izvoditi na službenim jezicima Bosne i Hercegovine.

VI

Uz prijavu na Konkurs kandidati su obavezni dostaviti:

  1. Diploma – I ciklus studija/dodiplomski studij (original ili ovjerena kopija);
  2. Uvjerenje o položenim ispitima – I ciklus studija/dodiplomski studij (original ili ovjerena kopija);
  3. Diploma – II ciklus studija/postdiplomski studij (original ili ovjerena kopija)
  4. Uvjerenje o položenim ispitima – II ciklus studija/postdiplomski studij (original ili ovjerena kopija)
  5. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
  6. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci);
  7. Dvije preporuke (original)
  8. Biografija sa bibliografijom
  9. Rješenje o priznavanju diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine, ili potvrdu da je taj postupak priznavanja u toku (original);
  10. „Research statement“ – obrazloženje (200-500 riječi) o oblasti istraživanja kojom se kandidat želi baviti

VII

Rok za prijavu na Konkurs je 10. 1. 2024. godine, a planirani početak nastave je u februaru 2024. godine.

VIII

Visina školarine doktorskog studija iznosi 18.000,00 KM (6.000,00 KM po godini studija koju će studenti plaćati u ratama – dvije rate u jednoj godini studija).

Obrazac Prijave, kao i detaljnije informacije o Programu, mogu se naći na: https://cis.unsa.ba/en/doctoral-program-global-studies/

Za dodatne informacije kontaktirati Maidu Omanović, putem e-maila: maida.omanovic@cis.unsa.ba

Dokumentaciju je potrebno dostaviti na adresu:

Univerzitet u Sarajevu – Centar za interdisciplinarne studije – “prof. dr. Zdravko Grebo”

Zmaja od Bosne 8 (Kampus), 71000 Sarajevo,

sa naznakom  “Prijava za upis na doktorski studij Globalne studije”

TEKST KONKURSA