European Studies

Master studij „Evropske studije“ traje dvije godine (4 semestra X 30 ECTS, ukupno 120 ECTS). Program se sastoji od jedanaest obaveznih modula (predavanja i vježbi), 4 izborna seminara od kojih studenti biraju dva, prakse, te izrade i javne odbrane završnog rada.

Struktura programa:
1. prvi semestar: 4 obavezna modula = ukupno 30 ECTS
2. drugi semestar: 4 obavezna modula i 1 izborni seminar (dva izborna seminara se nude)= ukupno 30 ECTS
3. treći semestar: 3 obavezna modula, 1 izborni seminar (dva izborna seminara se nude) i praksa (obavezna) = ukupno 30 ECTS
4. četvrti semestar: izrada i odbrana završnog rada = 30 ECTS

Svaki modul ima odgovornu nastavnicu/ika, a u izvođenju nastave učestvuju i gostujuće profesorice i profesori iz regije i sa europskih partnerskih univerziteta, prvenstveno Fakulteta političkih nauka Forli, podružnica kampusa “R. Ruffilli”, Alma Mater Studiorum, Univerzitet u Bolonji.

Dio časova po modulu bit će iskorišten za problemska izlaganja profesora/ice koji/a je voditelj/ica modula, kao i gostujućih inostranih i domaćih eksperata/tica. Pored toga, očekuje se aktivno učesće studenata/tica u raspravama o pojedinim aktuelnim problemima.

U okviru modula će kao predavači/ice sa određenim fondom časova učestvovati i predavači/ce iz neke od zemalja Evropske unije. Pored toga, predviđena su i predavanja domaćih eksperata/ica.
Za svaki modul studenti/ce će u dogovoru sa voditeljem/icom modula, zavisno od svoje struke, radnog mjesta ili afiniteta, odabrati temu za pismeni pristupni rad na ispitu. Za pripremu ovog rada studenti/ce će imati na raspologanju individualne konsultacije i dodatnu literaturu.

Student/ica je obavezan/na da iz svakog modula uradi pristupni rad prije pristupanja pismenom/usmenom ispitu. Ispit se polaže nakon odslušanih predavanja iz svakog pojedinog modula. Voditelj/ica modula je zadužen/a za obavljanje ispita i ocjenu pristupnog rada.

Prema programu studija predviđen je i period staža, odnosno prakse (internship) u trajanju od 175 sati u jednoj od institucija ili organizacija, shodno interesu studenta/ice i završnom radu.
Pohađanje svih komponenti programa je obavezno. U prilogu možete naći Kurikulum magistarskog programa.

 

Master studij Evropske studije 2017_final