Međunarodna i regionalna sigurnost

CILJ STUDIJA

Veza između međunarodnih odnosa i međunarodne sigurnosti i sve veći uticaj ove korelacije na sveukupna dešavanja na međunarodnom planu, predstavlja polaznu osnovu studija i okvir u koji se situiraju shvatanja mnoštva drugih posljedica ovog interakcijskog uticaja i njegovih geopolitičkih implikacija.

Polaznicima modula je potrebno stvoriti mogućnost da sagledaju kakav uticaj sigurnost ostvaruje na mnoštvo drugih domena globalne moći i globalnih odnosa – kakav uticaj ostvaruje na politiku, ekonomiju, tehnološke tokove, kulturološke trendove i slično. Sigurnost postaje sve značajnija dimenzija mnogih društvenih tokova i aktivnosti, što je potrebno rasvijetliti sa više značajnih stajališta.

Činjenicu da se sigurnosne prijetnje, rizici i izazovi pojavljuju u mnoštvu novih form ii sadržaja, da su te prijetnje međusobno sve povezanije i da ih je sve teže pretpostaviti i predvidjeti u mnoštvu razvojnih situacija valja shvatiti u odnosu na širok spektar opasnosti koje će biti izučavane u okviru modula.

KOME JE STUDIJ NAMIJENJEN?

Studij je namijenjen kandidatima/kinjama koji/e su završili četverogodišnji univerzitetski studij i tokom studija ostvarili ekvivalent od 240 ECTS kredita. Studij će se izvoditi na engelskom jeziku, i (ili) bosanskom/hrvatskom/srpskom.

Studij je prvenstveno namijenjen diplomiranim studentima/cama svih fakulteta, koji/e imaju potrebu i želju razumijevanja koncepata međunarodne i regionalne sigurnosti, odnosno da analiziraju i kritički promišljaju o tranzicijskim procesima i integraciji zemalja Zapadnog Balkana u euroatlantske strukture, kao i njihovom pozicioniranju u regionalnom, ali i međunarodnom nivou.

Master studij „Međunarodna i regionalna sigurnost“ je posebno interesantan za sadašnje i buduće diplomate/kinje, državne službenike/ce i eksperte/ice na svim nivoima vlada, osobe koje rade u sektoru sigurnost i odbrane i slično.

TRAJANJE I STRUKTURA STUDIJA

Studijski program „+1“ traje jednu godinu (dva semestra x 30 ECTS, ukupno 60 ECTS).

Program se sastoji od 6 obaveznih predmeta te izrade i odbrane Master teze (Završnog rada). U okviru prvog semestra nastava se izvodi na engleskom i BHS jeziku. Studenti rade završni rad po izboru, na BHS ili engleskom jeziku.

Struktura programa:

1. prvi semestar: 6 obaveznih predmeta = ukupno 30 ECTS

2. drugi semestar: izrada i odbrana Master teze = 30 ECTS

DIPLOMA I AKADEMSKA TITULA

Diplomu izdaje Univerzitet u Sarajevu. Akademska titula i stručno zvanje nakon završenog II ciklusa: Magistar međunarodne i regionalne sigurnosti.

ŠKOLARINA

 

USLOVI ZA UPIS

Kriteriji za selekciju kandidata/tkinja su sljedeći: akademski kvalitet (prosjek ocjena dodiplomskog studija, odn. I ciklusa), aktivno znanje engleskog jezika i komunikativnost.

Izbor kandidatkinja i kandidata vrši Naučno-nastavno vijeće studija na osnovu predatih aplikacija i traženih dokumenata (univerzitetska diploma, transkript ocjena, dokument koji potvrđuje aktivno znanje engleskog jezika, preporuke, pismo motivacije). Mogućnost intervjua je također predviđena.

Konkurs za ovaj studij će, u skladu sa akademskim kalendarom Univerziteta u Sarajevu biti otvoren 8. juna 2018. godine. 

Elaborat_Master studij_Međunarodna i regionalna sigurnost

KONTAKT OSOBA