Stavljanje na uvid – Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Safeta Kubata

O B A V J E Š T E NJ E

D O K T O R S K I  S T U D I J

G L O B A L N E  S T U D I J E

Na osnovu člana 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj: 01-1101-79/18 od 19. 12. 2018. godine), Univerzitet u Sarajevu – Centar za interdisciplinarne studije – “prof. dr. Zdravko Grebo” stavlja na uvid javnosti izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata:

Mr. Safeta Kubata, osnivača i voditelja ekološkog pokreta: Rijeke Bosne i Hecegovine “Budi promjena”

Naslov doktorske disertacije: „Društveno-ekološke granice rasta: Zajednička dobra u cirkularnom modelu grada“

Komisija u sastavu:

1. Prof.Dr. Asim Mujkić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu, BiH, predsjednik

2. Prof.Dr. Petar Jandrić, Tehničko veleučilište, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, član komisije

3. Prof.Dr. Mario Hibert, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH, mentor

Mjesto i vrijeme za pregled izvještaja i radne verzije doktorske disertacije: Univerzitet u Sarajevu – Centar za interdisciplinarne studije – “prof. dr. Zdravko Grebo”, od 29.4.2024. do 28.5.2024. godine, svakim radnim danom od 8 do 16 sati.