Stavljanje na uvid – Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Robina Cognee

O B A V J E Š T E NJ E

D O K T O R S K I  S T U D I J

G L O B A L N E  S T U D I J E

Na osnovu člana 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj: 01-1101-79/18 od 19. 12. 2018. godine), Univerzitet u Sarajevu – Centar za interdisciplinarne studije – “prof. dr. Zdravko Grebo” stavlja na uvid javnosti izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata:

Mr. Robina Cognee, bibliotekara u BULAC-u (Bibliothèque des Langues et Civilisations, 75013, Paris)

Naslov doktorske disertacije: Mosques in Bosnia and Herzegovina from 1878 until 2020: Between Tradition and Innovation

(bos.” Džamije u Bosni i Hercegovini od 1878 do 2020: Između tradicije i inovacije”)

Komisija u sastavu:

1. Prof.Dr. Edin Jahić, Internacionalni univerzitet u Sarajevu, BiH, predsjednik

2. Prof.Dr. Catherine Horel, CNRS/EHESS, Paris, Francuska, članica komisije

3. Prof.Dr. Marko Attila Hoare, Sarajevska škola nauke i tehnologije, BiH, član komisije

4. Prof.Dr.Ahmet Alibašić, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet Islamskih nauka, mentor

5. Prof.emer. Dr. Bernard Lory, INALCO, Paris, Francuska, mentor

Mjesto i vrijeme za pregled izvještaja i radne verzije doktorske disertacije: Univerzitet u Sarajevu – Centar za interdisciplinarne studije – “prof. dr. Zdravko Grebo”, od 29.4.2024. do 28.5.2024. godine, svakim radnim danom od 8 do 16 sati.