Stavljanje na uvid – Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Harisa Muhića

O B A V J E Š T E NJ E

D O K T O R S K I  S T U D I J

G L O B A L N E  S T U D I J E

Na osnovu člana 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj: 01-1101-79/18 od 19. 12. 2018. godine), Univerzitet u Sarajevu – Centar za interdisciplinarne studije – “prof. dr. Zdravko Grebo” stavlja na uvid javnosti izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata:

Mr. Harisa Muhića, stručnog konsultanta za pripremu projekata u Centru naprednih tehnologija Sarajevo (CNT)

Naslov doktorske disertacije: „Procjena kvalitete usluga u bosanskohercegovačkom visokom obrazovanju – primjena SERVQUAL modela”

(eng.”Quality Assessment of Service in Bosnia and Hercegovina Higher Education – Application of SERVQUAL model”)

Komisija u sastavu:

1. Prof.Dr. Nihad Fejzić, Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH, predsjednik

2. Prof.Dr. Melika Husić-Mehmedović, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH, članica komisije

3. Prof.Dr. Dženana Husremović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH, mentorica

Mjesto i vrijeme za pregled izvještaja i radne verzije doktorske disertacije: Univerzitet u Sarajevu – Centar za interdisciplinarne studije – “prof. dr. Zdravko Grebo”, od 29.4.2024. do 28.5.2024. godine, svakim radnim danom od 8 do 16 sati.