Upravljanje državom i nevladinim organizacijama

Master studij Upravljanje državom i nevladinim organizacijama organizuje se kao dvogodišnji interdisciplinarni magistarski program od 120 ECTS,  za studente koji su završili prvi ciklus studija.

Nastava je strukturirana od deset  modula (predavanja i  seminara), jednomjesečnog stažiranja i izrade magistarskog odnosno završnog rada.

Studentski bodovi (ECTS):

Prvi semestar: 4 modula;
– Metodologija društvenih istraživanja-  položio/nije položio
– Državna uprava – 10 ECTS
– Ekonomske javne politike – 10 ECTS
– Dobro upravljanje- 10 ECTS

Drugi semestar: 3 modula;
– Organizacijsko ponašanje – 10 ECTS
– Civilno društvo i nevladin sektor -10 ECTS
– (izborni) Finansiranje javnog sektora -10 ECTS
ili
Finansiranje nevladinih organizacija – 10 ECTS

Treći semestar: 3 modula;
– Strateško komuniciranje- 10 ECTS
– Projektni menadžment- 10 ECTS
– (izborni)  Marketing države -10 ECTS
ili
Marketing nevladinog sektora – 10 ECTS

Četvrti semestar:
– jednomjesečno stažiranje 10 ECTS
-samostalni istraživački rad i izrada i odbrana magistarskog rada-  20 ECTS

Svaki modul ima odgovornu nastavnicu/ika. Sadržaj pojedinačnih modula sadrži predavanja koncentrirana oko pojedinih tematskih cjelina. U toku trećeg semestra provodi se jednomjesečno stažiranje u nekoj od vladinih institucija, nevladinih organizacija, ili međunarodnih organizacija. Nakon završenog stažiranja studenti su dužni dostaviti evaluaciju stažiranja od strane nadređene osobe u organizaciji gdje je stažiranje obavljeno. Tokom četvrtog semestra finalizira se izrada magistarskog rada i pristupa se njegovoj javnoj odbrani.

PLAN I PROGRAM