Doktorski studij – Rodne studije

Trogodišnji doktorski studij se sastoji od šest (6) obaveznih predmeta, tri (3) izborna predmeta kojise biraju od ponuđenih šest (6) predmeta, izrade prijedloga teme doktorske disertacije, odbraneprojekta doktorskog istraživanja, kontinuiranih konsultacija sa mentorom/icom, provedbeistraživanja, izrade i prezentacije radne verzije projekta doktorske disertacije, izrade i javneodbrane doktorske disertacije, te drugih aktivnosti koje su predmet plana koje student/ica razvijazajedno sa mentorom/icom i za koje dobiva ECTS bodove, a u skladu sa Pravilima studiranja zatreći ciklus studiranja na Univerzitetu u Sarajevu iz decembra 2010.g.

Struktura programa:

I semestar: dva (2) obavezna i jedan (1) izborni predmet = ukupno 30 ECT

II semestar: dva (2) obavezna i jedan (1) izborni predmet = ukupno 30 ECTS

III semestar: dva (2) obavezna i jedan (1) izborni predmet = ukupno 30 ECTS

IV semestar: doktorsko istraživanje/izrada rada (20 ECTS) i dodatne istraživačke aktivnosti (10 ECTS) = 30 ECTS

V semestar: doktorsko istraživanje/izrada rada (20 ECTS) i dodatne istraživačke aktivnosti (10 ECTS) = 30 ECTS

VI semestar: finaliziranje i javna odbrana konačnog doktorskog rada = 30 ECTS

Svaki predmet ima odgovornu nastavnicu/ika, a u izvođenju nastave učestvuju i renomirane gostujuće profesorice i profesori iz BiH, regije i sa europskih univerziteta. Pored nastavnih aktivnosti, tokom drugog semestra student/ica bira oblast istraživačke teme iakademskog savjetnika/cu. Tokom trećeg semestra prijavljuje se prijedlog teme doktorskedisertacije (projekta) Vijeću doktorskog studija. Student/ica pristupa odbrani projekta do početkačetvrtog semestra. Tokom četvrtog i petog semestra studenti/ice provode doktorsko istraživanje.Zajedno sa mentorom/icom, student/ica pravi plan doktorskog istraživanja. Pored konkretnogdoktorskog istraživanja, te individualnih i grupnih konsultacija, ovaj plan može uključivati kaoobavezno i učešće na domaćim i međunarodnim konferencijama, prezentiranje radova nakonferencijama, stručni boravak, objavljivanje u referentnim časopisima, predavački rad itd.Tokom petog semestra, student/ica je dužan/a da dodatno prezentira radnu verziju projektadoktorske disertacije, te potom ugradi komentare u rad u roku određenom Pravilima studiranja zatreći ciklus na Univerzitetu u Sarajevu. Šesti semestar predviđen je za finaliziranje rada, te javnuodbranu zaključaka i rezultata.

Više informacija o doktorskom studiju – Rodne studije

Nastavni plan i program Rodne studije_Doktorski studij