Međunarodna ljetna škola Sarajevo 2017

Međunarodna ljetna škola Sarajevo 2017. pod nazivom “Tranziciona pravda kao odgovor na izazove u jugo-istočnoj Evropi” je jedanaesto izdanje ovog programa koji teži da polaznicima pruži uvid u teoretske i praktične aspekte tranzicione pravde te da na osnovu iskustava država jugo-istočne Evrope u oblasti tranzicione pravde i ljudskih prava da pregled naučenih lekcija koje su primjenjive u drugim post-konfliktnim i zemljama u tranziciji. Škola je namijenjena studentima II i III ciklusa, mladim profesionalcima iz oblasti prava, političkih nauka i srodnih studija. Održati će seu trajanju od 10 dana. (19.07.2017. god. – 28.07.2017. god)

Tranziciona pravda obuhvata i širok spektar mehanizama za utvrđivanje istine kao što su inicijative za istraživanje, komisije i centri za dokumentaciju. Tranziciona pravda kao savremeni koncept nudi modele suočavanja i odgovora na prijašnja kršenja ljudskih prava i utire put ka stabilnim i demokratskim režimima zasnovanim na vladavini prava.

Tranziciona pravda se kao disciplina može primijeniti i u drugim kontekstima, uključujući i situacije kada se države sa dugotrajnom tradicijom poštovanja vladavine prava suočavaju sa vremenski udaljenim nasljeđima počinjenih zločina. U praksi, ove obaveze se sprovode kroz četiri glavna mehanizma: krivično gonjenje, komisije za istinu, programi reparacija i programi za lustraciju.

Cilj programa je da kroz interdisciplinarna predavanja polaznici steknu znanja o:

  • činjenicama o počinjenim zločinima utvrđenim na sudskim procesima pred Haškim tribunalom i nacionalnim suđenjima za ratne zločine;
  • Ljudskim pravima žrtava njihovog kršenja;
  • Izgradnje demokratskih institucija u zemljama u tranziciji;
  • ulozi medija u utvrđivanju istine i odgovornosti i
  • procesu pomirenja u post-konfliktnim društvima.

Ljetnu školu je do sada uspješno završilo preko 300 studenata iz 37 zemalja svijeta. Pored toga ovaj program je uredio i objavio sedam izdanja International Journal on Rule of Law, Transitional Justice and Human Rights u kojima je objavljeno preko 100 naučno-istraživačkih članaka polaznika ljetne škole.

Centar za interdisciplinarne studije ovaj program izvodi u saradnji sa Udruženjem „Pravnik“ i Fondacijom Konrad Adenauer kroz Program vladavine prava u jugo-istočnoj Evropi. Ovi partneri su do sada proveli 10 izdanja Međunarodne ljetne škole Sarajevo (2006-2016).

Poziv za prijave na 11 izdanje ljetne škole je sada zatvoren.