Predstavljena Studija o emigracijama Bosna i Hercegovina

U Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, 24. februara 2020. godine, predstavljena je Studija o emigracijama Bosna i Hercegovina.

Rezultate istraživanja predstavili su autori: akademik Miloš Trifković, prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, prof. dr. Adnan Efendić, doc. dr. Lejla Turulja i doc. dr. Mirza Emirhafizović.

Riječ je o istraživanju Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, pod pokroviteljstvom Vlade FBiH, a istraživački tim je predvodio prof. dr. Muris Čičić.

Problem emigracije obrađen je interdisciplinarno, bazirano na domaćim i međunarodnim zvaničnim podacima, te je provedeno opsežno kvalitativni i kvantitativno istraživanje na teritoriji cijele BiH. Prikazane su intencije i motivi za emigriranje, te date implikacije i preporuke za buduća djelovanja svih nivoa vlasti.

S obzirom na aktuelnost teme koju obrađuje, te interdisciplinarni naučno-istraživački pristup, ova studija je od iznimne važnosti kako za akademsku, tako i za širu društvenu zajednicu.

Zbornik u elektronskoj formi može biti preuzet ispod: