Poziv za izražavanje interesa za angažman eksperata/ekspertica za izvođenje tematskih modula na ljetnoj školi: “Klimatske promjene i zagađenje zraka”

Objava:

08/April/2024

Datum zatvaranja:

23/April/2024

UNSA – CENTAR ZA INTERDICIPLINARNE STUDIJE – „PROF. DR. ZDRAVKO GREBO“

Vrsta posla: Ekspert/ekspertica za tematske module na ljetnoj školi “Klimatske promjene i zagađenje zraka”

Ukupan broj angažmana: 12 eksperata/ekspertica

Trajanje angažmana: 10 dana

 1. Organizaciona postavka

Centar za interdisciplinarne studije – “prof. dr. Zdravko Grebo” (CIS) je podorganizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu sa ciljem promocije novih zahtjeva u sferi visokog obrazovanja i potrebom za kreiranjem programa koji prevazilaze okvire jedne naučne discipline.

2. Opis

Pozivamo eksperte/ekspertice da se pridruže našem timu na ljetnoj školi „Klimatske promjene i zagađenje zraka“, na jednoj od sljedećih tematskih oblasti:

Oblast 1. : Uvod u klimatske promjene i zagađenje zraka

–           Klimatski sistem Zemlje

–           Klimatske promjene, uzroci, posljedice, buduće projekcije klimatskih promjena

–           Zagađenje zraka, izvori zagađivanja i buduće projekcije

–           Monitoring kvalitete zraka, indeks kvalitete zraka

U ovom bloku predavanja, polaznici škole će steći osnovna znanja o klimatskom sistemu Zemlje i klimatskim procesima, uzrocima klimatskih promjena, posljedicama po ljude i okoliš, te budućim projekcijama. Steći će osnovna znanja o glavnim izvorima zagađivanja zraka, vrstama zagađivala, monitoringu kvaliteta zraka, te budućim projekcijama kvalitete zraka. Kroz interaktivni rad sa polaznicima, u sklopu radonice će se raditi na analizi slučaja “case study”,  te praktično primjeniti novostečena znanja.

Oblast 2.: Posljedice klimatskih promjena i zagađenja zraka na čovjeka i okoliš

–           Zagađenje zraka i utjecaj na zdravlje ljudi

–           Utjecaj klimatskih promjena i zagađenja zraka na kardiovaskularno zdravlje ljudi

–           Razumijevanje utjecaja klimatskih promjena na zdravlje okoliša i pojavu zoonotskih bolesti. Biološke katastrofe.

Kroz predavanja i radionicu će polaznici steći neophodna znanja o posljedicama klimatskih promjena (kao što su ekstremni vremenski uvjeti, promjene u temperaturi, oborinama), te utjecaja koji zagađenje zraka ima na zdravlje ljudi i stanje okoliša. Negativni utjecaji se mogu analizirati kroz utjecaj na mentalno i fizičko zdravlje ljudi, posebno u odnosu na osjetljive kategorije stanovništva. Polaznici će steći neophodna znanja i razumijevanje utjecaja klimatskih promjena na zdravlje okoliša i pojavu zoonotskih bolesti, te na pojavu i posljedice bioloških katastrofa. Predočiće se neophodne mjere mitigacije i adaptacije kako bi se smanjili negativni učinci po zdravlje ljudi.

Oblast 3.: Ublažavanje utjecaja klimatskih promjena i zagađenja zraka na čovjeka i okoliš – mjere i tehnološka rješenja

–           Utjecaj saobraćaja i komunikacija na zagađivanje okoliša i klimatske promjene

–           Klimatske promjene i šumski resursi.

–           Klimatske promjene i utjecaj na vodne resurse

–           Mjere mitigacije i adaptacije po analiziranim sektorima

U ovom bloku predavanja, te kroz planiranu radionicu, polaznici škole će steći osnovna znanja koja će pomoći u razumijevanju:  utjecaja saobraćaja i komunikacija na zagađivanje okoliša i na klimatske promjene, kao i moguće tehnološke mjere i rješenja za smanjenje emisije stakleničkih plinova i poboljšanje kvalitete zraka u području saobraćaja i komunikacija;  steći će znanja o značaju održivog gospodarenja šumskim resursima u smanjenju negativnih posljedica klimatskih promjena i utjecaja zagađenog zraka na ljude i okoliš; o utjecaju klimatskih promjena i ekstremnih vremenskih događaja poput obilnih padavina na riječne poplave, urbane poplave, bujice i klizišta, te mjere mitigacije i adaptacije za održivo korištenje i zaštitu vodnih resursa.

Oblast 4.: Strategije ublažavanja negativnih utjecaja klimatskih promjena i zagađenja zraka

–           Aktivnosti na smanjenje emisije stakleničkih plinova u energetici, industriji i domaćinstvu

–           Inovativne tehnike i tehnologije

–           Energetska efikasnost i uloga prostornog planiranja

–           Strategije i međunarodne inicijative za ublažavanje negativnih utjecaja klimatskih promjena i zagađenja zraka

–           Zakonski mehanizmi, trenutne aktivnosti i projekti  zaštite prirode u BIH

 Kroz ovaj blok predavanja polaznici će steći osnovna znanja o strategijama za ublažavanje negativnih posljedica klimatskih promjena i zagađenja zraka, te razumijevanje međunarodnih inicijativa, sporazuma i saradnji usmjerenih na suočavanje s klimatskim promjenama, kao i  zakonskih okvira, trenutnih praksi i inicijativa u BiH na rješavanju problematike klimatskih promjena i problematike zagađivanja zraka. Upoznaće se sa energetskom efikasnošću u arhitekturi i značaju prostornog planiranja, kao i mjerama i tehnološkim rješenjima za smanjenje emisije stakleničkih plinova i unaprijeđenje kvalitete zraka u sektoru industrije,  energetike i domaćinstava.

3. Zadaci i odgovornosti tokom angažmana

 • Priprema predavanja i materijala: Priprema sveobuhvatnih predavanja i pratećeg materijala za odabrane teme iz oblasti  ljetne škole. Ovo uključuje istraživanje, analizu relevantnih podataka i literature te kreiranje edukativnog sadržaja prilagođenog ciljnoj publici.
 • Izvođenje predavanja: Održavanje predavanja i interaktivnih sesija na temu klimatskih promjena i zagađenja zraka, pružajući polaznicima jasne informacije te potičući aktivnu diskusiju i razmjenu ideja (Ljetna škola se održava u terminu 1. 7. 2024. – 5. 7. 2024.)
 • Prilagođavanje materijala za digitalnu distribuciju: Adapacija predavanja i pripadajućeg materijala za digitalizaciju nakon završetka ljetne škole, osiguravajući pristupačnost i korisnost sadržaja u online okruženju.

4. Uslovi koje ekspert/ekspertica treba ispunjavati

 • Univerzitetska diploma iz oblasti relevantne za temu ekspertize
 • Znanje i dokazano iskustvo u području tema koje će obraditi u ljetnoj školi
 • Izvrsne komunikacijske vještine, uključujući sposobnost jasnog i efikasnog prenošenja kompleksnih informacija, vođenja diskusija i interakcije.
 • Sposobnost rada u timu i suradnje s drugim predavačima i članovima organizacijskog tima radi postizanja ciljeva programa i osiguranja kvalitete sadržaja.
 • Razumijevanje i sposobnost korištenja tehnoloških alata i platformi za online učenje, kao i spremnost za prilagođavanje materijala za digitalnu distribuciju.

KAKO SE PRIJAVITI?

Molimo sve zainteresirane kandidate/kandidatkinje da pošalju svoje prijave na e-mail adresu maida.omanovic@cis.unsa.ba

Prijave trebaju sadržavati:

 1. Pismo namjere u kojem se naglašava jedna ili više tematskih oblasti za koju se kandidat/kandidatkinja prijavljuje.
 2. Biografija sa bibliografijom (CV) koji detaljno opisuje akademske kvalifikacije, radno iskustvo i relevantne vještine iz tema koje se obrađuju u ljetnoj školi pod nazivom Klimatske promjene i zagađenje zraka“.