Okrugli stol „One health day“ u Centru za interdisciplinarne studije prof. dr. Zdravko Grebo

Dana 3.novembra, povodom Svjetskog dana „Jedinstvenog zdravlja“, Centar za interdisciplinarne studije UNSA “prof.dr. Zdravko Grebo” je bio domaćin okruglog stola o temi: “NAŠI IZAZOVI I PRILIKE ZA MEĐUSEKTORSKU SARADNJU“. 

Organizator ovog skupa je Udruženje „Jedinstveno zdravlje BH“ koje je na 6. godišnjicu promocije koncepta jedinstvenog zdravlja na prostoru BiH ukazalo na potrebu za primjenu ovog pristupa kroz jačanje međusektorske  saradnje jer izolovani pristupi i aktivnosti  nisu  efikasni u suzbijanju i prevenciji zdravstvenih prijetnji koje se odražavaju na ljude, životinje i naš životni okoliš. 

Skup je okupio predstavnike akademskih institucija, vladinih službi  i međunarodnih organizacija  (WHO, FAO) koje se bave problematikom zaraznih bolesti i drugih zdravstvenih prijetnji koje su zajedničke ljudima, životinjama i okolišu. 

Ključni zaključci sa okruglog stola su:


Potrebno je dalje jačati naučnu i profesionalnu saradnju institucija, organizacija i pojedinaca koji se bave prevencijom i suzbijanjem zdravstvenih prijetnji koje se odražavaju na ljude, životinje i eko svijet. Udruženje će poticati ovu saradnju kroz uspostavu mreže institucija sa ciljem razvoja aktivnosti koje će biti usmjerene na primjenu koncepta „Jedinstvenog zdravlja“.


Interdisciplinarnu i intersektorsku saradnja prate brojni izazovi. Međutim, ona otvara i brojne šanse naučnim radnicima, edukatorima i profesionalcima, prevashodno u jačanju uticaja na donosioce odluka i kreatore politika u javnom zdravstvu. 


#Udruženje će u narednom periodu intenzivno raditi na svojim ciljevima koji su prezentirani kroz program okruglog stola. Covid pandemija je nažalost  ukazala i potvrdila globalnu ranjivost kao i razarajuću snagu  zdravstvenih i ekonomskih posljedica koje nastaju zbog negativnog utjecaja ljudi na okoliš. Nažalost problemi antimikrobne otpornosti i pojava i širenje novih bolesti koje su zajedničke ljudima i životinjama su trajna prijetnja za koju još nemamo lijek. Međunarodne organizacije kao što su WHO, FAO i OIE vode globalnu kampanju o značaju primjene pristupa „Jedinstveno zdravlje“ a naša je profesionalna obaveza da te preporuke dalje razvijamo i provodimo na prostoru BiH i šire.