Odbrane završnih radova kandidata sa master studija ZAŠTITA OD PRIRODNIH KATASTROFA

MASTER STUDIJ

„ZAŠTITA OD PRIRODNIH KATASTROFA“

O B A V J E Š T E N J E

Odbrana završnog rada kandidatkinje MERIME TRAKO na temu  „Uticaj transporta nanosta na saoodrživost riječne morfologije (kroz primjer na rijeci Dunav)“ biće održana  30.10.2020. godine sa početkom u 12,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana završnog rada kandidatkinje MEDINE ALAJBEGOVIĆ na temu  „Geografske karakteristike i mapiranje rizika u zaštiti i spašavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine“ biće održana  30.10.2020. godine sa početkom u 13,00 satiu sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana završnog rada kandidata JASMINA NIKŠIĆA na temu  „Osposobljavanje timova Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije BiH u cilju smanjenja posljedica od prirodnih i drugih nesreća“ biće održana  30.10.2020. godine sa početkom u 14,00 sati u sali Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Odbrana završnog rada kandidatkinje MARIJANE MARKOTIĆ na temu  „Ekonomske posljedice klimatskih promjena“ biće održana online  30.10.2020. godine sa početkom u 15,00 sati putem ZOOM linka.