Odbrana projekta doktorske disertacije Arslana Umuta Ergezera

O B A V J E Š T E NJ E

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Arslana Umuta Ergezera, magistra ekonomije Evropske unije, pod naslovom „Contemporary migrations in Western Balkans – empirical analysis and policy implications with particular focus on human security indicators“ (bos: ,,Savremene migracije na Zapadnom Balkanu – empirijska analiza i preporuke sa posebnim fokusom na indikatore lične sigurnosti”) biće održana 15. 9. 2023. godine sa početkom u 10,00 sati u Centru za interdisciplinarne studije – „prof. dr. Zdravko Grebo“.
Odbrana projekta je javna.