ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE MR. SAFETA KUBATA

O B A V J E Š T E NJ E

D O K T O R S K I  S T U D I J

G L O B A L N E  S T U D I J E

Mr. Safet Kubata, student III ciklusa – doktorskog studija Globalne studije Univerziteta u Sarajevu – Centra za interdisciplinarne studije – “prof. dr. Zdravko Grebo”, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Društveno-ekološke granice rasta: Zajednička dobra u cirkularnom modelu grada“

Komisija u sastavu:

  • Prof. dr. Asim Mujkić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu, BiH, predsjednik
  • Prof. dr. Petar Jandrić, Tehničko veleučilište, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, član komisije
  • Prof. dr. Mario Hibert, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH, mentor

Mjesto i vrijeme odbrane:

Univerzitet u Sarajevu – Centar za interdisciplinarne studije – “prof. dr. Zdravko Grebo”

17.7.2024. u 14:00.