ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE MR. HARISA MUHIĆA

O B A V J E Š T E NJ E

D O K T O R S K I  S T U D I J

G L O B A L N E  S T U D I J E

Mr. Haris Muhić, student III ciklusa – doktorskog studija Globalne studije Univerziteta u Sarajevu – Centra za interdisciplinarne studije – “prof. dr. Zdravko Grebo”, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Procjena kvalitete usluga u bosanskohercegovačkom visokom obrazovanju – primjena SERVQUAL modela“

(eng. Quality Assessment of Service in Bosnia and Hercegovina Higher Education – Application of SERVQUAL model)

Komisija u sastavu:

  • Prof. dr. Nihad Fejzić, Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH, predsjednik
  • Prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH, članica komisije
  • Prof. dr. Dženana Husremović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH, mentorica

Mjesto i vrijeme odbrane:

Univerzitet u Sarajevu – Centar za interdisciplinarne studije – “prof. dr. Zdravko Grebo”

9.7.2024. u 12:00.