ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE MR. ADNANA OVČINE

O B A V J E Š T E NJ E

D O K T O R S K I  S T U D I J

G L O B A L N E  S T U D I J E

Mr. Adnan Ovčina, student III ciklusa – doktorskog studija Globalne studije Univerziteta u Sarajevu – Centra za interdisciplinarne studije – “prof. dr. Zdravko Grebo”, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom:

Role of monitoring and evaluation in project performance of developmental, humanitarian, and aid projects

(“Odnos monitoringa i evaluacije u projektnom učinku razvojnih projekata, humanitarnih projekata i projekata pomoći”)

Komisija u sastavu:

  • Prof. dr Ljiljan Veselinović, Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet, Bosna i Hercegovina, član komisije
  • Prof. dr Maja Arslanagić-Kalajdžić, Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet, Bosna i Hercegovina, mentorica
  • Prof. dr Dženana Husremović, Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet, Bosna i Hercegovina, članica komisije

Mjesto i vrijeme odbrane:

Univerzitet u Sarajevu – Centar za interdisciplinarne studije – “prof. dr. Zdravko Grebo”

7.6.2024. u 14:30.