Obavještenje NatRisk

Univerzitet u Sarajevu je jedan od partnera u međunarodnom projektu Erasmus+ “Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries (NatRisk, 573806-EPP-1-2016-RS-EPPK2-CBHE-JP)”.

U sklopu realizacije projektom predviđenih aktivnosti, osim pokretanja novog studijskog master programa “Zaštita od prirodnih katastrofa”, planirana je i obuka civilnog i javnog sektora vezano za podizanje svijesti i znanja o prirodnim katastrofama. S tim u vezi će se 23.11.2018. u terminu od 17:15-21:00, u Centru za interdisciplinarne studije održati predavanja uvaženih profesora:

Prof. dr Dženana Bijedić „Integrirani pristup planiranju prostorom u f-ji smanjenja pirodnih rizika“
Prof dr Emina Hadžić „Prostorno planiranje nasuprot integralnom upravljanju vodnim resursima“
Doc.dr Hata Milišić „Zaštita voda u kontekstu prostornog planiranja“
M.Sc. Ammar Šarić „Utjecaj klimatskih promjena na cestovnu infrastrukturu“

S poštovanjem,

Prof.dr.sci. Emina Hadžić, dipl.građ.ing.
Voditelj NatRisk projekta