KONKURS ZA UPIS NA UNIVERZITET U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022 GODINI

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 27/03-34-21525-1/21 od 8.6.2021. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija i integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2021./2022. godini broj: 02-04-22595-15/21 od 27.5.2021. godine, Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e


KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA
UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022
GODINI


Univerzitet u Sarajevu raspisuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija, integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija u studijskoj 2021/2022 godini, koji se organiziraju na fakultetima/akademijama/centrima/institutima Univerziteta u Sarajevu.


Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom Konkursu podrazumijeva uključivanje oba roda.


Prijava i upis kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu studija provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice www.upis.unsa.ba.

UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I SPECIJALISTIČKI STUDIJ U CENTRU ZA INTERDISCIPLINARNE STUDIJE – “PROF. DR. ZDRAVKO GREBO” BIT ĆE OMOGUĆEN U JEDNOM PRIJAVNOM ROKU

od 30.08. do 01. 10. 2021.


Preliminarna rang lista kandidata koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije/centre/institute Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 04.10.2021. godine.