ERMA

EVROPSKI REGIONALNI MASTER STUDIJ DEMOKRATIJE I LJUDSKIH PRAVA U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Godinama, EU pruža podršku Bosni i Hercegovini u oblasti obrazovanja. Evropski regionalni Master demokratije i ljudskih prava zajednički organiziraju Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Bolonji a finansiraju ga Evropska Unija i MVP Republike Italije. Godišnje oko 30 mladih ljudi iz cijele jugoistočne Evrope i Zapadne Evrope ali i šire, stiče diplomu magistra ovog studija. Učešće Bosne i Hercegovine u ovom programu jasno pokazuje opredijeljenost BiH za put evropskih integracija. Stoga je nastavak školovanja budućih stručnjaka iz oblasti ljudskih prava i demokratije u jugoistočnoj Europi od neprocjenjive važnosti.

ERMA program namijenjen je studentima i studenticama koji žele kombinovati praktično iskustvo u polju ljudskih prava sa akademskim studijima. S obzirom na to da ljudska prava moraju biti promatrana kroz najmanje nekoliko studijskih polja, od prava i političkih nauka, sociologije, filozofije i društvenih nauka uopšte, program je usvojio interdisciplinaran pristup .

Program potiče razvoj i zapošljavanje mladih generacija službenika za upravljanje državom, međunarodnim i nevladinim organizacijama, aktiviste u oblasti ljudskih prava, akademske radnike i istraživače za sveučilišta i istraživačke institute u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu, kao i zemljama Evropske Unije, Kavkaza, Rusije, ostatka Europe i svijeta.


Poziv za prijave na Evropski regionalni MA program iz  oblasti demokratije i ljudskih prava u Jugoistočnoj Evropi biti će otvoren od 7. juna do 13. septembra 2019. godine.


METODE RADA

Master program Demokratija i ljudska prava u jugoistočnoj Evropi je jednogodišnji interdisciplinarni magistarski program koji se izvodi tokom dva semestra/ tri dijela:

I semestar:
1. dio: 30 ECTS (šest predmeta, tri izborna seminara )
II semestar:
2. dio: 10 ECTS (Stažiranje u trajanju od 6 sedmica)
3. dio: 20 ECTS (kratki seminari u Italiji, pisanje teze i odbrana završnog rada)

Kurikulum se sastoji od 6 predmeta (koji uključuju predavanja, seminare i konsultacije sa tutorima), 3 kratka izborna seminara, stažiranja te izrade i odbrane završnog rada. Studij nosi 60 ECTS bodova i može se studirati samo u statusu redovnog studenta/ studentice.

U prvom semestru od novembra do juna, studenti i studentice pohađaju nastavu u kojoj učestvuju predavači/ce sa 12 partnerskih univerziteta, članica Međunarodne mreže Evropa i Balkan te eksperti iz vladinih i nevladinih organizacija, uz podršku tutora. Jezik poduke je engleski, a prisustvo na predavanjima obavezno. Završni ispit održava se u zadnjoj sedmici prvog semestra.

U prvom dijelu drugog semestra, od sredine juna do kraja jula, studenti stažiraju u nekom od odabranih međunarodnih, nevladinih organizacija, think tankova i istraživačkih instituta širom jugoistočne Evrope koje rade na polju ljudskih prava i demokratije.

U drugom dijelu drugog semestra programa, studenti pišu završne radove u Italiji, smješteni na Univerzitetu u Bolonji, Rezidencijalnom Centru Bertinoro.


USLOVI ZA UPIS

ERMA je otvorena za kandidate i kandidatkinje koji imaju visoka akademska dostignuća i rezultate u disciplinama relevantnim za demokratizaciju i ljudska prava, a posebno: prava, društvenih i političkih nauka te humanističkih nauka na nekom od akreditiranih univerziteta. Diploma prethodnog školovanja mora biti sa studija koji su trajali najmanje 4, odnosno 3+2 godine (I i II ciklus u skladu sa Bolonjskim procesom): imati minimum 240 ECTS bodova. Nastava održava na engleskom jeziku, te je tečno poznavanje engleskog jezika preduslov za prijem na program. Studenti/ce moraju pružiti dokaz o nivou poznavanja jezika. Master program priznaje međunarodne certifikate o poznavanju jezika kako slijedi:

1. TOEFL – min. 560 za pismeni test, 220 za test na kompjuteru, i ne manje od 83 za online testiranje (IBT).
2. IELTS BRITANSKOG VIJEĆA: minimum 6.5 i ne manje od 6.0 u pojedinačnim podsekcijama.
3. CAE , CPE Cambridge testovi
4. Aplikanti/ce kojima je engleski jezik maternji i oni koji su imali nastavu tokom univerzitetskog školovanja na engleskom jeziku svoju kompetenciju potvrđuju kroz transkripte i certifikate koje su dotični univerziteti izdali.

25 mjesta u programu je rezervirano za studente i studentice iz zemalja jugoistočne Evrope: Albanije; Bosne i Hercegovine;  Sjeverne Makedonije; Srbije, Crne Gore i Kosova* koji posjeduju pasoš/državljanstvo neke druge države).

5 mjesta rezervirano je za studente i studentice zemalja Evropske Unije, Kavkaza (Azerbejdžan i Gruzija) te Rusije i

6 mjesta za samofinansirajuće studente i studentice iz drugih zemalja.

ZA DETALJNE INFORMACIJE MOLIMO POSJETITE ENGLESKU VERZIJU OVE STRANICE.