One Health

ŠTA JE “JEDINSTVENO ZDRAVLJE”?

Koncept jedinstvenog zdravlja (eng. One Health) podrazumjeva sistemsku integraciju relevatnih bio-medicinskih i drugih nauka, te se izdvaja kao višestruko opravdano rješenje  na izazove današnjice vezane za unapređenje zdravlja i dobrobiti svih živih bića uključujući i kvalitetu njihovog okoliša. Međuovisnost zdravlja ljudi, zdravlja životinja i kvaliteta okoliša, koja je u središtu filozofije jedinstvenog zdravlja, je obimno dokazana, sa istovremenim trendom rasta kako značaja, tako i obima međudjelovanja.Akademske discipline vezane za jedinstveno zdravlje su dio studijskih programa kako na medicinskim, tako i na veterinarskom fakultetu u BiH. Liječnici i veterinari su odvojeno i svako sa aspekta svoje struke uključeni u zvanične sisteme javnog zdravstva, odnosno zaštite zdravlja životinja. Međutim, s obzirom na uočene nedostatke potrebno je unaprijediti interdiscipliniranu edukaciju za ove profesije, kao i osigurati bolju i funkcionalniju komunikaciju između njih.

O STUDIJU

Studijski program Jedinstveno zdravlje je interdisciplinarni postdiplomski master studij, razvijen kroz TEMPUS projekat (544182-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPCR (2013-4551 / 001 – 001) „Javno zdravstvo Zapadnog Balkana – unaprijeđenje sektora i razvoj „One Health“ nastavne i naučne infrestrukture u državama Zapadnog Blakana“. Studijski program je razvijen na Univerzitetu Sarajevo, u saradnji sa Univerzitetima u Milanu, Barceloni, Portu i Ljubljani. Svi participirajući Univerziteti u projektu predstavljeni su pripadajućim Fakultetima/Institutima za područje humane i veterinarske medicine. Projekat je obuhvatio i implementaciju studija za prvu generaciju polaznika (šk.g. 2016/2017), sa krajnjim ciljem osiguranja samoodrživosti studijskog programa na komercijalnoj osnovi za naredne generacije polaznika.

Ovaj studij promovira savremene pristupe zaštite zdravlja, uporedo sa osiguranjem njihove diseminacije. S druge strane, ovim studijskim programom unapređuje se konkuretnost i međunarodnja vidljivost visokoškolskih ustanova  sa bio-medicinskim usmjerenjem u Bosni i Hercegovini (BiH), te propagiraju EU standardi i politike u javnom zdravstvu i veterinarskom javnom zdravstvu u skladu sa težnjama naše države ka pridruživanju EU.

Studijski program se ostvaruje kroz uključivanje nastavnika relevantnih područja rada sa fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uz kreiranje sadržaja studija i njegovo izvođenje, a uključuje edukaciju iz oblasti:

 • interakcije rizika po zdravlje ljudi i životinja,
 • sigurnost hrane u lancu ishrane,
 • procjene i analize rizika za zdravlje,
 • epidemiološki i biostatistički alati za razumijevanje, prevenciju i kontrolu bolesti,
 • nacionalni, EU i međunarodni regulativni okviri u javnom zdravstvu/zdravlju životinja
 • modeli, metode i pristupi u programima upravljanja zdravljem populacija.

Trajanje studija: 1 godina (2 semestra) / 60 ECTS

Uspješnim završetkom master studija osiguravaju se pretpostavke i pravo na sticanje diplome, stručne titule i zvanja iz interdisciplinarne oblasti «Jedinstveno zdravlje», a u skladu sa Zakonom. Akademska titula i zvanje koji se stiču završetkom master studija „Jedinstveno zdravlje“ je: „Magistar jedinstvenog zdravlja“.

UPIS

Na studij se mogu upisati kandidati iz BiH i inostranstva sa minimum 240 ECTS studijskih bodova po Bolonjskom sistemu studija, odnosno kandidati sa VII stepenom stručne spreme po predbolonjskom principu studiranja. Prednost pri upisu imaju kandidati sa diplomom fakulteta bio-medicinske grupe, te postdiplomskog studija bio-medicinskog usmjerenja po predbolonjskom sistemu studiranja. Izuzetno, može se dozvoliti upis kandidata koji nemaju formalno obrazovanje iz područja biomedicine i zdravstva ako imaju najmanje dvije godina radnog iskustva u sistemima veterinarske i medicinske djelatnosti, a znanja i kompetencije iz ovog studijskog programa mogu poslužiti za promociju interdisciplinarnog pristupa. Sadržaj studija je koncipiran da unapređuje i nadograđuje prethodno znanje polaznika bez obzira sa kojeg dodiplomskog studija dolaze, kroz predmete i nastavne jedinice koji su djelimično ili nikako bile adresirane u njihovom ranijem studiju.

NAČIN PRIJAVE

Službeni poziv za prijave i dostavljanje dokumentacije objavljen  je 8. juna 2018. godine u skladu sa akademskim kalendarom Univerziteta u Sarajevu i ostaje otvoren do 28. septembra 2018. godine.  Prijava na master studij može se izvršiti ispunjavanjem online formulara ispod, i predajom dokumenata u Centru za interdisciplinarne studije najkasnije do 28.9. 2018. godine.

 ONLINE PRIJAVA 

DOKUMENTI ZA UPIS

Uz prijavu (zahtjev) za upis na studij, i online prijavu, kandidati/kinje prilažu:

 • Originalnu diplomu i dodatak diplomi (za studente koji su završili Bolonjski studij) o prethodno završenom studiju, odnosno nostrificirana diploma za kandidate/kinje koji/e prethodni studij nisu završili/e u Bosni i Hercegovini (studenti/ce Univerziteta u Sarajevu koji su završili/e prvi ciklus studija mogu, do izdavanja diplome i dodatka diplomi, predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu)
 • Uvjerenje o položenim ispitima (original)
 • CV
 • Dokument koji potvrđuje aktivno znanje engleskog jezika
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

DETALJNE INFORMACIJE O PROGRAMU MOŽETE PRONAĆI OVDJE:

JEDINSTVENO ZDRAVLJE ELABORAT 8. 5. 2018.

Kontakt osoba: Maida Omanović, koordinatorica