One Health

Studijski program Jedinstveno zdravlje je interdisciplinarni postdiplomski master studij, razvijen kroz TEMPUS projekat „Javno zdravstvo Zapadnog Balkana – unaprijeđenje sektora i razvoj „One Health“ nastavne i naučne infrestrukture u državama Zapadnog Blakana“. Ovaj projekat predstavlja međunarodnu i interdisciplinarnu inicijativu sa učešćem Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta Istočno Sarajevo i Univerziteta Hasan Prishtina (Kosovo) kao korisnika, te Univerziteta u Milanu, Barceloni, Portu i Ljubljani kao EU partnera. Svi participirajući Univerziteti u projektu predstavljeni su pripadajućim Fakultetima/Institutima za područje humane i veterinarske medicine. Pored nabrojanih u Projektu učestvuju Agencija za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta BiH, Agencija za akreditaciju Kosova i WUS Austria. Projekat uključuje sljedeće aktivnosti:

  • doedukacija mlađih nastavnika sa fakulteta država zapadnog Balkana (BiH i Kosovo) u partnerskim EU institucijama;
  • unapređenje nastavnih kapaciteta unutar participirajućih fakulteta (medicinski i veterinarski) za oblast zaštite zdravlja (javno zdravstvo i zdravlje životinja) kroz nabavku nastavne opreme, programskih aplikacija, udžbenika i štampanje udžbenika;
  • kreiranje interdisciplinarnog master studijskog programa jedinstveno zdravlje kroz kolaborativni rad edukatora sa svih participirajućih institucija, uz prethodno ispitivanje potreba tržišta (sektora zaštite zdravlja ljudi i životinja) u državama korisnicama programa.

Projekat obuhvaća i implementaciju studija za prvu generaciju polaznika, sa istovjetnim studijskim programom, uz uvažavanje nacionalnih specifičnosti i potreba, uspostavljenim i akreditiranim na Univerzitetu Sarajevo – Veterinarski fakultet i Univerzitetu Hasan Prishtina – Fakultet za poljoprivredu i veterinarstvo, sa krajnjim ciljem osiguranja samodrživosti studijskog programa na komercijalnoj osnovi za naredne generacije polaznika.

Uspostavljanje ovakvog interdisiplinarnog master studija Jedinstveno zdravlje ne samo da adresira aktuelnu problematiku zdravlja ljudi i životinja u BiH i državama regiona kroz savremenu naučnu perspektivu (One Health), već se time stvara osnova za buduće interdisciplinarne projekte na Univerzitetu u Sarajevu i šire, kako u području naučnog istraživanja, primjene u praksi modernih naučno zasnovanih alata, tako i za razvijanje novih studijskih programa.

Studijski program se ostvaruje kroz uključivanje nastavnika relevantnih područja rada sa veterinarskih i medicinskih fakulteta svih participirajućih Univerziteta, uz kreiranje sadržaja studija i njegovo izvođenje, a uključuje edukaciju iz oblasti:

  • interakcije zdravlja ljudi i životinja,
  • sigurnost hrane u lancu ishrane,
  • procjene i analize rizika za zdravlje,
  • epidemiološki i biostatistički alati za razumijevanje, prevenciju i kontrolu bolesti,
  • ekonomika zaštite zdravlja ljudi i životinja,
  • nacionalni, EU i međunarodni regulativni okviri u javnom zdravstvu/zdravlju životinja
  • modeli, metode i pristupi u programima upravljanja zdravljem populacija.

Sadržaj studija je koncipiran da unapređuje i nadograđuje prethodno znanje polaznika bez obzira sa kojeg od dva matična fakulteta dolaze, kroz predmete i nastavne jedinice koji su djelimično ili nikako bile adresirane u njihovom dodiplomskom studiju.

KURIKULUM PROGRAMA