Evropske studije

Centar za interdisciplinarne studije i Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu predstavljaju

Interdisciplinarni master studij EVROPSKE STUDIJE

U Bosni i Hercegovini, kao rezultat procesa evropskih integracija, intenzivirala se potreba za stvaranjem novog profila stručnjaka u svim oblastima sa specifičnim poznavanje Evropske unije kao ekonomsko-političke tvorevine. Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu i Ekonomski fakultetu Univerziteta u Sarajevu (AACSB, EPAS i AQA akreditiran) u suradnji sa Univerzitetom u Bolonji, zajedno izvode interdisciplinarni master program «Evropske studije». Ovaj studij na inovativan i moderan način obrazuje kadrove koji će biti okosnica procesa integracija u jedinstveni evropski prostor. Cilj programa je da doprinese realizaciji spomenutog procesa i podigne svijest o njegovom značaju.

Studij je namijenjen diplomiranim studentima svih fakulteta, koji imaju potrebu i želju da doprinesu u procesima tranzicije i pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, kao i njenom uspješnom pozicioniranju nakon ulaska u ovu integraciju. S obzirom da je riječ o deficitarnom kadru za kojim postoji sve veća potreba, ovaj studij nudi mogućnost napretka u karijeri u svim državnim organima, poslovnom okruženju, nevladinom sektoru, medijima, obrazovanju, međunarodnim organizacima i slično. Naravno, napredak Bosne i Hercegovine na putu pridruživanja Evropskoj uniji otvara i brojne šanse za zaposlenje u institucijama ujedinjene Evrope.

Studij je koncipiran kao jednogodišnji i dvogodišnji, te je tako prilagođen za kandidate koji su tokom prvog ciklusa studija ostvarili 180 ECTS ili 240 ECTS. Jednogodišnji studij traje dva semestra (60 ECTS), a nastava se odvija samo u jednom semestru, dok je ljetni semestar predviđen za aktivnu izradu završnog rada. Jednogodišnji studij se može izvoditi na engleskom i/ili bosanskom jeziku, zavisno od interesa studenata. Dvogodišnji studij traje četiri semestra (120 ECTS) i predviđa 11 obaveznih predmeta i tri izborna, te izradu završnog rada. Nakon odbrane rada, studenti dobijaju diplomu Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – magistar evropskih studija.

Prilikom izrade nastavnog plana, vodilo se računa o njegovoj atraktivnosti i kompatibilnosti sa kurikulumima sličnih studijskih programa na evropskim univerzitetima. Tako se predmeti kreću od same ideje Evrope i specifičnosti evropske politike i društva, preko naravno ekonomije Evrope i evropskog prava, preko pitanja religije i međunarodnih odnosa, do konačno poslovnog okruženja, EU projekta i kulturoloških pitanja u jedinstvenoj Evropi. Sticanje znanja o različitim aspektima funkcionisanja Evropske unije je izuzetno aktualno u Bosni i Hercegovini i predstavlja sigurnu mogućnost pronalaska zaposlenja u integriranoj EU.

Visina školarine za jednogodišnji studij je 5000 KM a za dvogodišnji 7000 KM, uz mogućnost plaćanja u ratama.

NAČIN PRIJAVE

Službeni poziv za prijave i dostavljanje dokumentacije objavljen  je 4. septembra 2017. godine u skladu sa akademskim kalendarom Univerziteta u Sarajevu i traje do 30. septembra 2017. godine.  Prijavu na master studij EVROPSKE STUDIJE može izvršiti ispunjavanjem online formulara ispod, i predajom dokumenata u Centru za interdisciplinarne studije.

 PRIJAVA 

Dokumenti za upis:

Uz prijavu (zahtjev) za upis na studij, i online prijavu, kandidati/kinje prilažu:

  • Originalnu diplomu i dodatak diplomi (za studente koji su završili Bolonjski studij) o prethodno završenom studiju, odnosno nostrificirana diploma za kandidate/kinje koji/e prethodni studij nisu završili/e u Bosni i Hercegovini (studenti/ce Univerziteta u Sarajevu koji su završili/e prvi ciklus studija mogu, do izdavanja diplome i dodatka diplomi, predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu)
  • Uvjerenje o položenim ispitima (original)
  • CV
  • Dokument koji potvrđuje aktivno znanje engleskog jezika
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

Kurikulum programa možete pronaći ovdje:

Master studij Evropske studije kurikulum 2017

Preuzmite informativni letak